Midsona har nolltolerans mot korruption. Det får aldrig förekomma diskriminering, trakasserier eller miljöbrott hos oss. Leverantörer skall behandlas lika. 

Vi driver alltid vår verksamhet med hög affärsetik och vill främja ansvarstagandet hos våra anställda och andra intressenter att slå larm om eventuella oegentligheter och otillbörligt agerande som inte kan rapporteras enligt normala rutiner.

Midsonas policy för att rapportera misstankar om korruption eller andra oegentligheter är upprättad som en möjlighet för både anställda, konsulter eller andra att kunna rapportera sina iakttagelser och därigenom säkerställa att de tas om hand och hanteras på ett seriöst sätt.

Policyn uppmuntrar anställda att i första hand kontakta sin närmsta chef, men i vissa situationer är detta inte lämpligt eller den anställde vill vara anonym och då är det viktigt att möjlighet finns att ta kontakt via annan kanal.

Allvarliga överträdelser som skulle kunna ha inverkan på bolaget och som inte kan rapporteras enligt Midsonas normala rutiner kan vara t ex:

  • Korrupt eller bedräglig hantering av bolagets verksamhet
  • Överträdelse av Midsonas Code of Conduct eller koncernpolicies
  • Vanskötsel av Midsonas resurser
  • Beteende som kan leda till seriösa risker mot anställdas eller allmänhetens säkerhet och hälsa eller mot miljön
  • Olagliga aktiviteter
  • Handlingar i avsikt att dölja tidigare överträdelser

Midsona's Code of Conduct finns på åtta språk. Förutom svenska och engelska, även på danska, finska, franska, norska, spanska och tyska. Läs mer

Code of Conduct förstasidan SVE maj 2020.jpg