Plastförpackningarna garanterar produktkvalitet och på dem kan vi kommunicera budskap. Men samtidigt har den stor miljöpåverkan. Förpackningarna är därför ett viktigt projekt för Midsona, där vi vill bidra till att deras påverkan på vår omgivning minimeras och till att återvinningsgraden ökar.

Midsona har redan förbundit sig till Plastinitiativet 2022 i Sverige. Vi har dessutom låtit detta mål gälla 2030 för övriga delar av Midsonakoncernen.

PLASTFÖRPACKNINGAR

Plast är ett allmänt förekommande material i vår vardag, men i dag använder vi ofta inte plasten på ett sätt som är hållbart. I stället för att tillverka, köpa och sedan slänga plastprodukter, behöver vi göra plasten till en del i en cirkulär ekonomi så att förpackningarna används så länge som möjligt genom att de återanvänds eller materialåtervinns.

För minskad miljö- och klimatpåverkan i samtliga led har Midsona ambitionen att se på följande aspekter vid utveckling av nya och existerande produktförpackningar:

Materialval

 • Kartläggning av förpackningsråvarans ursprung
 • Ökad kunskap om energiförbrukning vid produktionsprocess
 • Värdering av transporter och lagringsmöjligheter
 • Egenskaper hos materialet för att säkra produktkvalitet och hållbarhetstider

Utformning

 • Material och ev kombinationer av material
 • Nödvändig mängd material
 • Fyllnadsgrad

Ökad medvetenhet i konsumentledet

 • Tydliga återvinningsinstruktioner
 • Utbildningsmaterial och kampanjer

INITIATIV UNDER 2019

 • Vi har fortsatt att ta bort plast på våra teer
 • 85 % av förpackningarna till beauty-produkterna är tillverkade av sockerrör
 • Plastinnehållet i flaskorna till produkter under varumärket Friggs har minskat med 5 %
 • Mivitotalprodukterna har nu helt plastfria förpackningar
 • Konsumentförpackningarna till Trippel Omega-3 är gjorda av återvunnen plast

Klimatförändringar påverkar Midsona på många olika sätt. Vi arbetar systematiskt med att använda resurserna på ett så hållbart sätt som möjligt och därigenom minska vår negativa inverkan på miljön.

RESURSANVÄNDNING

Alla Midsonas enheter har handlingsplaner för att systematiskt förbättra sin miljöpåverkan och Midsona tar ansvar för att den ekologiska produktionen ska ha minsta möjliga negativa påverkan på miljö, klimat och människor. Nya produktionsmetoder, energibesparingar, ännu bättre avfallskontroll och stödmaterial till produktion är områden som Midsona identifierat som viktiga.

Beräkning och redovisning av klimatutsläpp

Det är vår ambition att de närmsta åren kartlägga våra största utsläpp av växthusgaser enligt GHG-protokollet och fastställa ett klimatmål godkänt av Science Based Targets Initiative och i linje med Parisavtalets 1,5 gradersmål.

INITIATIV UNDER 2019

 • I vår tyska produktionsenhet i Ascheberg har vi tagit en cirkulationsprocess i drift. Den kommer att reducera CO2-utsläppet i tryckbehandlingsanläggningen
 • All energi till Midsonas kontors-, produktions- och lagerenheter i Sverige, Danmark och Tyskland kommer från 100 procent fossilfri el.
 • 20-30 procent av energin som används i våra produktionsanläggningar och flera lagerbyggnader kommer från egna solpaneler. All överskottsenergi från dessa anläggningar säljs till marknadspris.

Att kunna transportera råvaror och färdiga produkter är en absolut nödvändighet för koncernens ekonomiska och sociala utveckling. Samtidigt är vi medvetna om att transporter är en stor källa till negativ inverkan på människors hälsa och på miljön och klimatet.

UTSLÄPP

Midsona arbetar löpande och medvetet med att försöka minimera utsläppen från transporter och har skapat en modell för effektivisering och ruttoptimering av bolagets godsflöden. Transportör i Midsona ska:

 • Rapportera utsläppsvärden för Midsonas transporter i enlighet med EN-16258.
 • Ha en verksamhet som är socialt, etiskt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar

Vi har arbetat mycket med fyllnadsgraden i transporterna och har genomfört tester för att hitta bästa sättet att dubbelstapla pallar och därigenom reducera antalet transporter och i förlängningen minska utsläpp av växthusgaser. Testerna har gjorts mellan Midsonas anläggning i Danmark till vår tyska anläggning. För inrikes frakter från vårt lager i Falköping är alla sändningar redan dubbelstaplade.

LASTUTRYMME BESKUREN ännu mer.jpg

KLIMATKOMPENSATION

Sedan 2009 klimatkompenserar Midsona under varumärkena Kung Markatta och Helios alla transporter som är nödvändiga för att importera ekologiskt odlade produkter från hela världen. Som klimatkompensation har Midsona i Sverige valt trädplantering i samband med Vi-skogen. För Helios i Norge har valts Projekt Ghana som syftar till att främja energieffektiva ugnar i stället för sådana som eldas med träkol.

TJÄNSTERESOR

För att minska Midsonas generella resebehov har videokonferensutrustning införts som standard på alla koncernens kontor. Dessutom har alla medarbetares datorer utrustats med system för videokonferens, t ex Teams eller Lifesize, så att medarbetarna kan delta i möten oavsett var de arbetar. Användningen av utrustningen ökar varje år och flera nordiska projekt har drivits via videoutrustning.

Under Corona-pandemin reser inte Midsonas anställda.