ORDFÖRANDE OLA ERICI

Styrelseordförande sedan 2016. Ledamot sedan 2012. Ordförande i ersättningsutskottet

Född 1960. Utbildning: Civilekonom DHS

Verksam som industriell rådgivare. Styrelseordförande i Ecobränsle AB, Geveko AB OCH Dynsafe AB. Styrelseledamot i bl a Haarslev A/S och Tresu A/S.

Tidigare CEO i Ferrosan och Skånemejerier samt haft ett flertal exekutiva positioner inom Tetra Laval-gruppen och Gambro.

Innehav: 99 415 B-aktier (egna och närståendes), 100 000 köpoptioner*

Beroende: Nej


 

*Huvudägaren Stena Adactum AB utfärdade i november 2016 100 000 köpoptioner med eget innehav i Midsonaaktier som garanti. Midsona är inte part i transaktionen och framtida inlösen av köpoptionerna kommer inte att påverka koncernens finansiella ställning och resultat.