Midsonas valberedning inför årsstämman 2023 består av tre ledamöter, utsedda i enlighet med den gällande instruktionen för valberedningen baserat på aktieägandet på sista bankdagen i augusti, jämte styrelsens ordförande.

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2023

Henrik Munthe (utsedd av Stena Adactum AB)

Bo Lundgren (utsedd av Swedbank Robur Fonder)

Bengt Belfrage (utsedd av Nordea Fonder)

Ola Erici (styrelsens ordförande i Midsona AB och sammankallande i valberedningen)

KONTAKT MED VALBEREDNINGEN

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan vända sig till valberedningen på e-post valberedning@midsona.com eller genom post ställd till Valberedningen, Midsona AB (publ), Box 21009, 200 21 Malmö.

VALBEREDNINGENS UPPGIFTER

Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till:

-

 

val av stämmoordförande

-

 

val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

-

 

styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete

-

 

val och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)

-

 

förändringar av instruktionen till valberedning (i förekommande fall)

Principer för hur valberedningen utses

Bolaget skall ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna jämte styrelseordföranden.

De största aktieägarna kommer att kontaktas av bolagets styrelseordförande på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden AB tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. Efter det att ägarna kontaktats skall de inom 14 dagar lämna besked huruvida de önskar deltaga i valberedningsarbetet eller ej. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse ledamot och skall då inom en vecka lämna besked om deltagande önskas eller ej. Namnen på de tre representanterna och namnen på de aktieägare som föreslagit dem skall offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före stämman. Om vid detta tillfälle inte tre ägare anmält önskan att deltaga i valberedningen får valberedningen då bestå av färre medlemmar.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts.

Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren. Valberedningens första sammanträde skall dock öppnas av ordföranden i bolaget. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört har den ägare som utsett denne ledamot, rätt att utse ny ledamot. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter.

Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur och en aktieägare, som efter denna väsentliga ägarförändring kommit att utgöra en av de tre största aktieägarna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen skall valberedningen erbjuda denna plats i valberedningen genom att antingen besluta att denna aktieägare skall ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, dock maximalt fem ledamöter. Förändringar i valberedningens sammansättning skall tillkännages så snart sådan skett.

Valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.