Midsona tar ansvar genom hela värdekedjan genom att samarbeta med våra leverantörer inom områden som kvalitet, säkra råvaror och produkter, miljö, mänskliga rättigheter, sunda konkurrensvillkor och etiska affärer.

FLER HÅLLBARA LEVERANTÖRER

Midsona arbetar aktivt med att harmonisera processer kring samarbetena med koncernens leverantörer, bl a har en strategi kring effektiv och hållbar värdekedja samt en Supplier Code of Conduct utvecklats. Genom Supplier Code of Conduct kan Midsona ställa högre krav i leverantörsledet och förbättra viktiga processer, vilket i sin tur bidrar till att koncernens hållbarhetsarbete kan bedrivas på ett framgångsrikt sätt. 

Till exempel kartlägger, godkänner och följer Midsona upp alla egna leverantörer för att få en överblick huruvida de bedriver sitt arbete på ett hållbart sätt och vilka som arbetar med ISO 20400-ramverket för hållbar upphandling/inköp eller certifieringar som till exempel RSPO (rörande palmolja), MSC (rörande fiskolja) eller GMO Free (rörande livsmedel)

KARTLÄGGNING OCH RISKBEDÖMNING

Midsona riskbedömer leverantörer av livsmedel enligt olika parametrar, bl a:

  • Geografiska risker enligt BSCI1

  • Certifiering enligt GFSI2

  • Hälsa och säkerhet
  • Miljöpåverkan
  • Affärsetik och antikorruption
  • Arbetsrätt
  • Mänskliga rättigheter

1Business Social Compliance Initiative. Ett medlemsdrivet företagsinitiativ för leverantörskedjor

2Global Food Safety Initiative. Ett företagsinitiativ för att bl a granska, jämföra och erkänna frivilliga certifieringsprogram för livsmedelssäkerhet.

Liten Mål Ansvarsfulla inköp.jpg

KNAPP hållbarhetsmål ansvarsfulla inköp.jpg


Mer information om detta utvecklingsområde finns i Midsonas hållbarhetsredovisning