Aktieägarnas inflytande utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken per avstämningsdagen, samt anmäler sitt deltagande, har rätt att delta. De aktieägare som inte har möjlighet att närvara personligen kan ge fullmakt till ett ombud.

  

MIDSONA SENARELÄGGER ÅRSSTÄMMA

Till följd av den snabba spridningen av covid-19, och med beaktande av  regeringens beslut om att begränsa allmänna sammankomster, har Midsonas styrelse beslutat att senarelägga årsstämman 2020. Detta för att vid ett senare tillfälle förhoppningsvis kunna erbjuda alla aktieägare möjligheten att närvara på ett säkert sätt. Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 5 maj 2020.

Pressmeddelande

 

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2020

Henrik Munthe (utsedd av Stena Adactum AB)

Claes Murander (utsedd av Lannebo Fonder)

Anna Sundberg (utsedd av Handelsbanken Fonder AB)

Ola Erici (styrelseordförande i Midsona och sammankallande i valberedningen)

 

KONTAKT

 
Kontakta valberedningen
Valberedningen
Midsona AB (publ)
Box 21009
200 21 Malmö

Midsonas årsstämma 2019

Den 3 maj 2019 hölls årsstämma 2019 i Malmö Börshus med ett sextiotal aktieägare närvarande.

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma den 31 oktober 2019 för godkännande av styrelsens förslag till företrädesemission.

Arkiv

Midsonas bolagsstämmor 2012-2018