Aktieägarnas inflytande utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken per avstämningsdagen, samt anmäler sitt deltagande, har rätt att delta. De aktieägare som inte har möjlighet att närvara personligen kan ge fullmakt till ett ombud.

  

MIDSONA AVHÅLLER ÅRSSTÄMMA DEN 25 JUNI 2020

Årsstämma 2020 i Midsona AB (publ) kommer att hållas den 25 juni med start kl 16.00 och insläpp kl 15.30. Plats för stämman är Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö.

Pressmeddelande om kallelse till årsstämma

Mer information och dokument återfinns nedan under Midsona Årsstämma 2020.

 

ÅTGÄRDER I ANLEDNING AV COVID-19-SITUATIONEN

  • Inga externa gäster bjuds in,
  • Rösträttsregistreringen har flyttats fram till en halvtimme 
  • Personer som besökt riskområden eller ingår riskgrupperna ombedes inte delta vid stämman. 
  • Aktieägare uppmanas att poströsta eller att rösta via ombud
  • Aktieägare uppmanas begränsa antalet biträden 
  • Ingen förtäring och inga presenter kommer att erbjudas.
  • Anföranden kommer att hållas kortare än normalt. 

 

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2020

Henrik Munthe (utsedd av Stena Adactum AB)

Claes Murander (utsedd av Lannebo Fonder)

Anna Sundberg (utsedd av Handelsbanken Fonder AB)

Ola Erici (styrelseordförande i Midsona och sammankallande i valberedningen)

Midsonas årsstämma 2020

Avhålls den 25 juni kl 16.00, med insläpp från kl 15.30, på Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö.

Anmälan görs skriftligt till Midsona AB, c/o Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till midsona@fredersen.se.

Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Före stämman kommer anmälaren att motta en bekräftelse samt ett inträdeskort. Om inget inträdeskort erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt. Inträdeskort skickas ut några dagar innan stämman till den som har anmält sig enligt ovan. Inträdeskortet ska visas upp vid entrén till stämmolokalen.

Midsonas årsstämma 2019

Den 3 maj 2019 hölls årsstämma 2019 i Malmö Börshus med ett sextiotal aktieägare närvarande.

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma den 31 oktober 2019 för godkännande av styrelsens förslag till företrädesemission.

Arkiv

Midsonas bolagsstämmor 2014-2018