VD Peter Åsberg
CFO Lennart Svensson 
Supply Chain Director Tobias Traneborn 
Division Director Nordics Ulrika Palm 
Division Director North Europe Erk Schuchhardt
Division Director South Europe Marjolaine Cevoz-Goyat

ERSÄTTNINGAR OCH INCITAMENTSPROGRAM

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning.

Ersättningens nivå för den enskilde befattningshavaren ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och pension samt ska därutöver kunna bestå av rörlig lön, avgångsvederlag samt icke monetära förmåner. Den rörliga lönen ska baseras på att kvantitativa och kvalitativa mål uppnås.