Leverantörskontroll

Vår målsättning

För Midsona är det viktigt att ha en nära relation med våra leverantörer. På så sätt kan vi säkerställa att vi arbetar med leverantörer som är hållbara eller har stor potential för utveckling. Då kan vi säkra tillgången på hållbara resurser och skydda vår biologiska mångfald.


• Till 2025 ska 100 procent av våra strategiska leverantörer vara klassificerade enligt hållbar upphandling.


• 100 procent av leverantörerna ska ha signerat Midsonas uppförandekod för leverantörer. Genom lokala inköp och närhet till våra fabriker ökar även
Midsona sin kontroll och transparensen gällande produktion och leveranskedjan. I konsumenternas tycke är en lokal produktion ofta förknippad med en hög och jämn kvalitet, och det finns en tydligt ökande konsumentefterfrågan på lokalt odlade produkter.


För att minska riskerna i leveranskedjan köper vi även en större andel råvaror direkt från leverantörer i ursprungslandet. Därigenom minska komplexiteten och öka kontrollen och transparensen i försörjningskedjan. Detta möjliggör för oss att bygga starka partnerskap och driva fram förändringar inom jordbruket och odlingen av våra produkter. Midsona tar hänsyn till både de sociala och miljömässiga faktorerna i produktionen.

Riskbedömning av leverantörer

Vår målsättning

Midsona prioriterar ansvarsfulla inköp i alla led. En viktig del i detta är riskbedömning av leverantörer, vilket görs utifrån en rad identifierade kritiska kriterier som måste uppfyllas. Målsättningen är att 100 procent av Midsonas leverantörer ska vara riskklassificerade enligt kraven för säkra produkter och kvalitet senast år 2025. Riskbaserade revisioner ska ske årligen.

Hur Midsona ska uppnå målet

Genom kartläggning i vår kvalitets- och hållbarhetsriskbedömningssystem KODIAK riskklassificeras Midsonas leverantörer efter låg, medel eller hög risk med avseende på uppfyllande av kriterier för kvalitet och produktsäkerhet, geografisk risk enligt BSCI, ekonomisk och miljöpåverkan, affärsetik, antikorruption samt hälsa och säkerhet. Förutom riskbedömning genomför vi ytterligare fysiska, digitala eller skriftliga riskbaserade revisioner av leverantörerna som har identifierade risker. Därmed skapas en konstruktiv dialog och möjlighet att förbättra viktiga processer. Tillsammans med leverantören kan vi täppa till luckor och ta bort avvikelser så att de tillgodoser Midsonas krav på kvalitet.