Rapporten om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen har upprättats av styrelsen i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och den vägledning som framtagits av Svenskt näringsliv och FAR.

Följande mål är satta i bolaget för den interna kontrollen.

Den ska säkra att det ramverk av tillämpliga lagar, förordningar, regler och standards som man har att förhålla sig till efterleves.

Den ska se till att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig och ger aktieägare, styrelse, koncernledning och andra intressenter tillfredsställande information för att bedöma prestation och utveckling.

Den ska sörja för att den operativa verksamheten är ändamålsenligt organiserad och bedrivs på ett sätt att risker kontinuerligt bedöms, hanteras och minimeras för finansiell och operationell måluppfyllelse. Det löpande arbetet för sådan måluppfyllelse bedrivs i en process som bygger på ett ramverk för intern kontroll, där framför allt samspelet mellan kontrollaktiviteter och utvecklingen av en effektiv kontrollmiljö med ansvarstagande i organisationen är central.