KONCERNCHEF PETER ÅSBERGS KOMMENTARER TILL MIDSONAS TREDJE KVARTAL 2020

Ett tudelat kvartal

Midsonas tredje kvartal var tudelat. I samband med att restriktioner kopplade till pandemin hävdes var försäljningen svag under andra halvan av juli och hela augusti, sannolikt beroende på lageravveckling hos såväl kunder som konsumenter. Mot slutet av kvartalet såg vi sedan en tydlig förbättring. Frånsett den exceptionellt starka bunkringsmånaden mars var september vår bästa försäljningsmånad i år, vilket indikerar att försäljningsminskningen under sommaren var temporär. För koncernen som helhet ökade försäljningen med 7 procent jämfört med samma period förra året, men den organiska tillväxten var -1 procent. I helhet är jag stolt över hur organisationen har hanterat pandemins effekter. Under årets nio första månader ökade vi försäljningen 16 procent och nästintill fördubblade periodens resultat jämfört med samma period föregående år.

Försäljning och resultat

Koncernens prioriterade varumärken uppvisade en tillväxt på drygt 2 procent i kvartalet. Även om lageravveckling generellt påverkade försäljningen negativt såg vi en stark tillväxt för flera varumärken. I Division South Europe fortsatte lanseringen av Happy Bio i dagligvaruhandeln i Frankrike och Spanien. Varumärket ökade med 32 procent i perioden. I Division North Europe såg vi för kvartalet en knapp försäljningsökning, som dock var lägre än förväntat. Det berodde framför allt på att den tidigare meddelade lanseringen av varumärket Davert till en större dagligvaruhandelskund försköts på grund av pandemin. Den breda utrullningen i butik kunde påbörjas först mot slutet av kvartalet, men distributionsuppbyggnaden har därefter varit snabb. Kunden har gjort nya beställningar i början av det fjärde kvartalet. I Division Nordics fortsatte varumärkena Friggs, Urtekram och Helios att växa medan utvecklingen var svagare för Kung Markatta och för flera varumärken i kategorin konsumenthälsoprodukter.

Förutom en något svagare försäljningsutveckling påverkades resultatet negativt av temporära kostnader relaterade till produktionsunderhåll efter ett första halvår med högt kapacitetsutnyttjande. EBITDA, före jämförelsestörande poster, minskade något jämfört med föregående år och uppgick till 72 Mkr (77). EBITDA-marginalen, före jämförelsestörande poster, uppgick till 8,8 procent (10,1).

Förvärv lägger grunden för expansion och för ytterligare förvärv

Efter utgången av kvartalet annonserade vi förvärvet av System Frugt, en ledande nordisk aktör inom växtbaserade livsmedel som stärker vår ställning inom torkad frukt och nötter. System Frugt är framför allt starka i Danmark genom premiumvarumärket Earth Control, som genom förvärvet blir vårt tredje största varumärke. Vi ser System Frugt som en plattform för fortsatt tillväxt inom torra växtbaserade livsmedel, men vi får också större produktionskapacitet med fina synergier. Vi räknar med årliga synergier om 34 Mkr på årsbasis med full effekt från slutet av 2022. Dessutom tillträddes varumärket Gainomax den 1 september, som gör att vi stärker positionen inom sportnutrition. Försäljningen startade bra i september i vår regi.

Vi har en stark finansiell ställning och fortsätter att utvärdera förvärv i Europa. Förvärvet av System Frugt gör Midsona till en ännu stakare aktör inom hälsa och välbefinnande, och blir genom det en attraktivare partner på marknaden. Det har uppstått fina förvärvsmöjligheter i pandemins spår och jag hoppas att vi i enlighet med vår strategi kan göra ytterligare komplementförvärv i någon av våra tre regioner inom en snar framtid.

Konsumenterna visar tydligt att de uppskattar hälsosamma produkter och vi på Midsona har skapat goda förutsättningar att infria deras förväntningar, därför ser jag positivt på framtiden. Vi står fast vid vår ödmjukt optimistiska syn och jag ser fram emot att återkomma till er.