Koncernchef Peter Åsbergs kommentarer till Midsonas delårsrapport januari-mars 2023

Under första kvartalet såg vi de första tecknen på att det började vända, såväl för Midsona som för marknaden. Sedan invasionen av Ukraina i februari 2022 har ökade priser för råvaror, transporter och andra insatsvaror varit en utmaning för hela branschen, men vi tror att utvecklingen under första kvartalet markerade en vändpunkt.

Tecken på en vändning

Vi är stolta över kvartalets försäljning om 974 Mkr (972), som var stabil år över år, trots ett avslutat distributionsavtal som hade en nettoomsättning 31 Mkr i jämförelseperioden. Även tidigare meddelade produktionsutmaningar i Spanien och Tyskland påverkade vår leveransförmåga och därmed försäljningen. Vi såg en fortsatt stark tillväxt för private label som ökade 19 procent år över år med en förbättrad marginal både genom omförhandlade kontrakt och avslutade förlustbringande kontrakt. Flera egna varumärken hade en stark tillväxt, såsom Urtekram Beauty Care, Helios och i synnerhet Friggs och Gainomax som båda levererade tvåsiffriga tillväxttal.

Prishöjningar fick successivt genomslag

De prishöjningar som vi aviserade under fjolåret fick successivt genomslag under kvartalet och kommer att få fullt genomslag under andra kvartalet. Tack vare prishöjningarna kom bruttomarginalen tillbaka till den nivå som rådde innan kriget i Ukraina, men ännu inte till de nivåer som rådde 2020–2021. Våra kostnader för insatsvaror var fortsatt höga. Dessutom var valutakursutvecklingen för både USD och EUR stark och fortsatte sätta viss press på marginalutvecklingen, då merparten av våra insats- och färdigvaror köps in i dessa valutor.

Temporära produktionsproblem nu lösta

Under kvartalet hade vi högre produktionsomkostnader än normalt. En stor del utgjordes av energikostnader, men vi hade även extra kostnader för planerade produktionsunderhåll i Spanien och Tyskland. Dessutom belastades resultatet av temporära höga produktionsomkostnader i Spanien för vattenhantering. Dessa problem är nu lösta och vi räknar med att de framgångsrika kostnadsbesparingar som genomförts i koncernen kommer att synas tydligare i våra siffor framgent.

Starkt kassaflödesfokus betalade sig

Vi fortsätter trimma vår verksamhet med en sänkt kostnadsbas genom omstruktureringsprogram. Vi har även arbetat med att förbättra kassaflödet, bland annat genom fokus på lagerhantering. För kvartalet levererade vi ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 82 Mkr (–8) och nettoskulden reducerades med ytterligare 53 Mkr till 721 Mkr. Under andra kvartalet räknar vi dock med sedvanlig säsongsmässig lageruppbyggnad inför sommaren.

Något ljusare kostnadsutveckling

Vi ser nu en stabilisering för många insatsvaror, men eftersom vi köper in med lång framförhållning har vi en eftersläpning som gör att vi kommer att se ett högt kostnadsläge även under andra kvartalet. De prisökningar som vi genomfört har varit rättfärdigade och generellt sett mottagits väl av handeln.

Optimera produktportföljen för att höja lönsamheten

Våra kunder kommer under året att se ett mer slimmat Midsona med en effektivare produktportfölj. En alltför bred produktportfölj har eroderat våra marginaler och vi ser ett behov av att avveckla olönsamma varumärken och produkter, till exempel produkter som är komplexa att producera och/eller kräver många insatsvaror. Genom att slimma sortimentet får vi produktionssynergier, lägre kostnader och bättre marginaler. Samtidigt kommer vi att vässa kommunikationen för våra ekologiska varumärken. Vi räknar med att en slimmad produktportfölj effektivare kan expandera med såväl befintliga som nya kunder; genom egna varumärken och private label.

Mycket ser bättre ut

Utvecklingen under kvartalet gör att vi ser positivt på framtiden. Mycket ser bättre ut än det gjorde för bara ett kvartal sedan. Dock kvarstår risker såsom urholkad köpkraft samt volatilitet i insatsvaror och valutor. Vi ser att hälsosamma och hållbara val temporärt har fått stå tillbaka hos konsumenterna, men många vill konsumera hälsosamt och Midsona kommer att möta konsumenterna på attraktivare prispunkter, utan att tumma på vare sig kvalité eller marginal. Vi fortsätter att genomföra en mängd åtgärder med fullt fokus på att stärka resultatet och ser att våra kostnadsbesparande åtgärder successivt får önskat genomslag. Sammantaget ser vi framåt med tillförsikt.

 

Peter Åsberg

VD och koncernchef