Kommentar av Peter Åsberg, VD och koncernchef

De långsiktiga drivkrafterna bakom Midsonas tillväxtresa är orubbade och starka: viljan att investera i en hälsosam livsstil ökar i hela västvärlden. Hälsosamma produkter är viktiga för människor i vardagen. Vi ser även en växande medvetenhet om vad vi äter och hur det påverkar både oss själva och vår planet. Det finns ett fortsatt stort intresse för ekologiska och hållbara produkter, trots att många konsumenter av ekonomiska skäl tvingades prioritera annorlunda i sina vardagsinköp under 2023. Den långsiktiga samhällsutvecklingen pekar entydigt mot ett skifte i vår konsumtion, där de nya nordiska näringsrekommendationerna att äta mer växtbaserat utgör ett tecken i tiden. När vi nu börjar se tecken på ljusare ekonomiska utsikter är Midsona väl positionerat att möta efterfrågan på hälsosamma livsmedel med hög kvalitet.

Midsonas vision är att bli ledande i Europa inom hälsosamma och hållbara livsmedel för att hjälpa människor till ett hälsosammare liv. Vi har kommit en bra bit på vägen mot detta långsiktiga mål. Genom att aktivt bidra till en konsolidering och professionalisering av först den nordiska och därefter den europeiska marknaden, så har Midsona bidragit till att göra hälsosamma och hållbara livsmedel brett tillgängliga i dagligvaruhandeln för konsumenten.

Ny strategi för ökad lönsamhet

Under året som gått har vi genomfört en genomlysning av Midsonas strategi och en ny strategi presenterades i början av 2024. Midsonas nya strategi står på tre ben:

  1. För det första arbetar Midsona för att ytterligare stärka vår position, driva tillväxt och utveckla erbjudandet inom ekologiska livsmedel genom att arbeta marknadsöverskridande med produktion, inköp, innovation och kommunikation. Det handlar om att nyttja synergier mellan varumärken som gör det enklare för konsumenten att navigera i utbudet.
  2. För det andra ska Midsona fortsätta växa med sina starka hälsovarumärken på både befintliga och nya marknader. Sammantaget innebär detta att vi framöver kommer att fokusera på lönsam organisk tillväxt på utvalda marknader med hjälp av våra tre prioriterade varumärken där vi ser stor potential – Friggs, Earth Control och Gainomax.
  3. För det tredje ska Midsona effektivisera värdekedjan och harmonisera sortimentet för att på så sätt utveckla ett erbjudande som möter marknadens behov. Vi eftersträvar hög effektivitet i allt vi gör, från inköp och varumärkesutveckling till produktion och logistik.

I samband med strategiöversynen har Midsona även uppdaterat koncernens finansiella mål som gäller fram till 2027. Midsonas nya finansiella mål är:

  • Organisk tillväxt 3-5 % i genomsnitt per år
  • EBIT-marginal (före jämförelsestörande poster) över 8 % till 2027
  • Nettoskuld/justerad EBITDA upp till 2,5 gånger

Förändringsarbete på utmanande marknad

För Midsona präglades 2023 av fortsatta kostnadsökningar, vilket i kombination med en försvagad köpkraft hos konsumenterna på våra viktigaste marknader och en ofördelaktig valutakursutveckling bidrog till ytterligare ett tufft år. Under året har koncernen arbetat med att förenkla och optimera produktportföljen samt höja priserna för att skapa en mer robust affär. Åtgärderna, som fortsätter under innevarande år, har successivt gett resultat i form av förbättrade marginaler, ett rekordstarkt fritt kassaflöde och lägre skuldsättningsgrad. För helåret 2023 nådde Midsona en nettoomsättning på 3 793 Mkr (3 899) med ett rörelseresultat (EBITDA) på 217 Mkr (191), vilket ger en rörelsemarginal på 5,7 procent (4,9).

Division Nordics var dragloket med god lönsamhet och positiv försäljningsutveckling efter introduktionen av ett nytt marknadsföringskoncept för Kung Markatta och Urtekram. Den svaga utvecklingen av den svenska kronan påverkade emellertid utvecklingen negativt. För division North Europe summerar vi ett år av växande försäljning och åtgärder för att stärka lönsamheten, vilket successivt har gett effekt. För division South Europe har utmaningarna kopplade till produktionsanläggningen i Spanien förbättrats och vi ser nu en stabilisering.

Hållbarhet är navet i Midsonas affärsidé och en integrerad del av vår affärsstrategi. Den ökande medvetenheten och växande kravbilden som vi ser på området gynnar verksamheter som aktivt arbetar för att vara i framkant. Under året och i början av 2024 har vi fått fler bevis på koncernens starka ställning. Den ideella organisationen CDP (tidigare Carbon Disclosure Project) – som hjälper företag att synliggöra sin miljöpåverkan – rankar Midsona som ett av de 400 bästa företagen globalt sett (kategori A) bland totalt 21 000 bedömda verksamheter. Midsona kom även på en hedersam andraplats i den årliga svenska rankingen Hållbara Företag 2023. Jag vill tacka samtliga medarbetare som genom sina insatser har bidragit till vår framgång!

Framtidsutsikter

Midsonas förändringsresa fortsätter under 2024 i linje med vår uppdaterade strategi. Vi har ett arbete att göra för att ytterligare öka vår effektivitet och fokusera på vår affär på de marknader, varumärken och produkter som har bäs förutsättningar att växa lönsamt. Den europeiska marknaden präglas fortsatt av osäkerhet, även om vi nu ser tecken på ljusare utsikter. Stabilare prisutveckling och avtagande inflation i kombination med hopp om kommande räntesänkningar bidrar till ökad framtidstro hos konsumenterna och på sikt ökad köpkraft. Sammantaget är jag försiktigt positiv till det generella marknadsläget och Midsonas utsikter under 2024. I ett längre perspektiv är jag övertygad om att den position vi nu bygger, är nödvändig för att möta framtidens livsmedelsmarknad och kundernas behov.

Malmö i april 2024

Peter Åsberg

VD och koncernchef