Koncernchef Peter Åsbergs kommentarer till Midsonas Delårsrapport januari-september 2021

Årets tredje kvartal präglades av intensiva förberedelser inför julen, som för många produktgrupper är vår högsäsong. Utvecklingen för koncernen var blandad, med goda resultat i många delar av verksamheten, men på grund av fortsatta leveransstörningar och dåliga skördar såg vi sämre resultat i andra delar.

Råvarubrist och leveransstörningar tynger försäljning och resultat

Nettoomsättningen ökade 9 procent till 893 miljoner kronor, främst på grund av förvärvade System Frugt, samtidigt som den organiska tillväxten minskade något. Våra egna varumärken presterade väsentligt bättre än licensierade varumärken och kontraktstillverkning. Som en följd av att vi relativt sett sålde mer av våra egna varumärken steg bruttomarginalen till 27,5 procent. EBITDA ökade med 11 procent till 80 miljoner kronor.

 Den svagare försäljningen berodde framför allt på råvarubrist och vi hade svårt att få hem vissa råvaror. Orsakerna var flera, dels såg vi för vissa av våra produktgrupper dåliga skördar, dels brottas den globala leverantörskedjan med fortsatta transportproblem, framför allt från Asien. Därutöver hade vi även vissa produktionsproblem. Störst störningar såg vi i vår danska produktionsenhet i Tilst. System Frugt går mot sin högsäsong och våra utleveranser av nötter och torkad frukt inför julhelgen drabbades hårt. Vår ambition och förhoppning är att vi till slut kommer att få den stora merparten av de varor vi behöver.

 För stora delar av Nordics och för North Europe hölls försäljningen relativt väl uppe. Utrullningen av Happy Bio och Davert inom dagligvaruhandeln i Europa fortsatte att trumma på i bra takt, framför allt för South Europe med Happy Bio. Lanseringen av Happy Bio i dagligvaruhandeln går över förväntan, där försäljningen steg 38 procent jämfört med föregående år.

 I vissa länder såg vi under kvartalet en viss negativ effekt av att ekonomierna öppnade upp efter sommaren och i takt med att pandemin klingade av, tappade i viss mån handeln mot restaurangbranschen. Särskilt påtaglig var effekten i södra Europa där framförallt utvecklingen i den franska och spanska hälsofackhandeln var mycket svag. Trots att vi vann marknadsandelar i perioden såg vi ett väsentligt försäljningstapp.

Prisökningar att vänta

Under kvartalet såg vi ökade världsmarknadspriser för flera nyckelråvaror. Även plast och andra förpackningsmaterial blev betydligt dyrare. Kostnadsökningar för råvaror, insatsvaror och transporter har gjort att vi förbereder prisökningar. I vissa fall ganska kraftiga. Eftersom störningar i leveranskedjan är ett globalt och välkänt problem tror vi att våra planerade prisökningar kommer att accepteras. Parallellt arbetar vi hårt för att parera utmaningarna inom leverantörskedjan och följer noga det globala läget.

Värdeskapande förvärv genomförda och på agendan

Förvärvet av finska Vitality and Oy (Vitality) som annonserades under kvartalet och konsolideras från och med 1 oktober stärker markant vår ställning i Finland. Givet ett sortiment som väldigt väl kompletterar vårt eget ser vi försäljnings- och kostnadssynergier. Dessutom har Vitality en god närvaro i apotekshandeln,

som nu gör oss starka i alla väsentliga försäljningskanaler på den finska marknaden. Sammantaget är Vitality precis den typ av förvärv som historiskt varit mest värdeadderande för Midsona.

 Under kvartalet genomförde vi en riktad nyemission om cirka 500 miljoner kronor till institutionella placerare för att finansiera fortsatta värdeskapande förvärv. Jag vill ta tillfället i akt att tacka såväl gamla som nya ägare för förtroendet. Vi ser att förvärvsmarknaden tinar upp runt om i Europa och vi har just nu flera intressanta processer i gång som vi hoppas kunna återkomma kring inom en snar framtid. Vårt främsta fokus just nu är att parera det utmanande läget gällande råvaror och transporter och jag ser med tillförsikt fram emot resterande del av 2021.

Peter Åsberg

VD och koncernchef