Kommentar av Peter Åsberg, VD och koncernchef

Under det första kvartalet tog vi flera steg framåt som stärkte vår position. Som ett resultat av våra insatser visade samtliga tre divisioner både förbättrade marginaler och ett förbättrat rörelseresultat. En viktig milstolpe för oss under perioden var lanseringen av vår nya strategi som visar riktningen framåt.

I vår omvärld noterades en avmattning av den höga inflationstakten samt tecken på förestående räntesänkningar. Sådana utsikter påverkar naturligtvis människors framtidstro och deras konsumtionsmönster, vilket öppnar för att en större andel hushåll får möjlighet att prioritera hälsosamma och hållbara livsmedel av hög kvalitet. Samtidigt finns betydande osäkerheter kvar såsom det instabila geopolitiska läget, klimateffekterna på årets skördar och den försvagade svenska kronan.

Insatserna gav förbättrade marginaler

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 38 Mkr (21), vilket var 81 procent bättre mot föregående år. Detta trots att påsken påverkade både försäljningen och resultatet negativt. Påsken är försäljningsmässigt en svag period för koncernen, som i år inföll under sista veckan i första kvartalet jämfört med i april föregående år. Generellt innebär högtiden ett annorlunda konsumtionsmönster och att handeln lyfter fram andra varor som inte tillhör våra produktkategorier, samt att vi tappar viktiga säljdagar. Försäljningen för perioden uppgick till 929 Mkr (974), vilket var 4,6 procent svagare än föregående år, men beaktat påsken och avslutade kontrakt var den underliggande försäljningen något bättre.

Koncernens resultatförbättring var framför allt driven av en högre bruttomarginal. Det var ett resultat av väl valda prisökningar, men också av sortimentsrationalisering med fokus på storsäljare och avslutande av olönsamma kontrakt. Effektiviseringar i produktionen började även få genomslag.

Bruttomarginalen ökade till 29,0 procent (26,3), trots ett fortsatt relativt högt råvaruprisläge. Rörelseresultatet för perioden förbättrades väsentligt, trots att försäljningen minskade.

Samtliga divisioner förbättrade sin lönsamhet

Vi såg en bred förbättring under det första kvartalet och samtliga tre divisioner förbättrade sina rörelseresultat mot föregående år. Division Nordics var fortsatt starkast med en EBIT-marginal, före jämförelse störande poster, som uppgick till 9,2 procent (8,0). Friggs fortsatte att sälja bra i hela Norden och i Norge visade Helios god utveckling. Finland visade också en positiv utveckling med ökande försäljning och förbättrade marginaler. I Sverige var utvecklingen något negativ, drivet av ett avslutat distributionsavtal och ett sålt varumärke för vilka vi hade försäljning föregående år. I Danmark förbättrades marginalerna trots en minskande försäljning. Under kvartalet avslutades ett flertal kontraktstillverkningsuppdrag i Danmark med lägre marginal.

Division North Europe förbättrade rörelseresultatet till 5 Mkr (–4). Arbetet med att skapa nya affärer fortsatte enligt plan och resulterade i nya listningar och avtal för både varumärket Davert och kontraktstillverkning. Från och med april inleds bland annat ett nytt kontrakt med en rikstäckande dagligvaruhandelskedja i Tyskland om leveranser av varumärket Davert.

Division South Europe förbättrade rörelseresultatet till –1 Mkr (–7), vilket framför allt uppnåddes genom ökad produktionseffektivisering i Spanien i kombination med genomförda prisökningar och avslutande av olönsamma kontrakt.

Ny strategi och nya finansiella mål

Under första kvartalet lanserade vi koncernens nya strategi som i stort handlar om att öka lönsamheten och att stärka vår marknadsposition för framtiden. För att lyckas med detta ska vi bygga en ännu starkare ekologisk plattform, utveckla våra starka hälsovarumärken samt uppnå en högre grad av effektivitet och harmonisering i hela organisationen. Vi är övertygade om att våra varumärken inom livsmedel och hälsokost är mycket väl positionerade för att attrahera konsumenter som prioriterar sin hälsa och vill äta mer ekologiskt. I samband med strategiöversynen uppdaterade vi våra finansiella mål, som vi nu arbetar för att uppnå:

  • Organisk tillväxt 3–5 procent i genomsnitt per år
  • EBIT-marginal (före jämförelsestörande poster) över 8 procent till 2027
  • Nettoskuld/justerad EBITDA upp till 2,5 gånger

Vårt hållbarhetsarbete uppmärksammas

Hållbarhet är fundamentet i vår affärsstrategi. Därför är det extra roligt att den ideella organisationen CDP (tidigare Carbon Disclosure Project) rankar Midsona som ett av de 400 bästa rapporterande företagen globalt sett (kategori A) bland totalt 21 000 verksamheter. Midsona kom även på en hedersam andraplats i den årliga svenska rankingen Hållbara Bolag 2023 samt en förstaplats i kategorin dagligvarubolag.

Utsikter för 2024

Vi får tydliga indikationer att vi gör rätt saker, men har högre ambitioner och mycket kvar att göra. Vi ser att fortsatt rationalisering och samordning av vårt sortiment ger tydliga effekter på resultatet och vi fortsätter att arbeta för att skapa förutsättningar för organisk tillväxt. Nyligen tagna kontrakt i Tyskland är ett bevis på det. Vår bedömning är att vi under 2024 kan fortsätta förbättra oss med ännu starkare erbjudande och fler nyckelaffärer. Fokus för 2024 är att fortsätta implementeringen av vår strategi och därmed steg för steg ta oss närmare våra finansiella mål.

Peter Åsberg

VD och koncernchef