RISKER OCH RISKHANTERING

l affärsverksamhet har att hantera osäkerhet om framtida händelser, vilka kan påverka affärsverksamheten positivt med möjlighet att skapa ökat värde eller negativt med risk att inte nå dess mål med minskat värdeskapande för aktieägare och andra intressenter som följd. Riskhanteringen är således en viktig del av styrningen och kontrollen av verksamheten.

Midsona påverkas av den allmänna konjunkturutvecklingen, valutaförändringar och andra företagsspecifika omvärldsfaktorer. Nedan beskrivs de viktigaste risker som påverkar förmågan att nå uppställda finansiella och operativa mål för koncernen. Midsona försöker aktivt minimera riskerna genom förebyggande arbete och där så inte är möjligt, säkra eller försäkra risken på ett så kostnadseffektivt och balanserat sätt som möjligt med ett väl övervägt risktagande inom fastställda ramar.

Riskarbetet styrs på övergripande nivå av styrelsen och revisionsutskottet och på operativ nivå av VD, ledningsgrupp och övriga medarbetare.

Ytterligare information om hanteringen av respektive risk återfinns på sidorna 38-44 i Midsonas årsredovisning 2018.

OPERATIVA RISKER

Distributionsavtal

En betydande andel av koncernens varuförsäljning kommer från distributionsavtal, där Midsona har en exklusiv rätt att marknadsföra, sälja och distribuera andra företags produkter på en definierad marknad. Sådana distributionsavtal löper vanligtvis på 1-5 år och kan under vissa omständigheter sägas upp i förtid av uppdragsgivaren, t ex om överenskomna minimiförsäljningsvolymer inte uppnås. Det finns alltid en risk för att Midsona inte lyckas förlänga distributionsavtal eller ingå nya distributionsavtal med acceptabla villkor.

Kundberoende och kundkreditrisk

Midsona har cirka 350 aktiva kunder, varav de 10 största svarar för 62 (63) procent av nettoomsättningen. Om Midsona inte kan leva upp  till ställda krav från sina största kunder samt om kunder inte fullgör sina betalningsåtaganden kan det påverka Midsona negativt.

Produktansvar

Hantering av livsmedel ställer höga krav på spårbarhet, hygien och hantering. Dålig kontroll kan leda till kontamination, allergiska reaktioner eller skador av olika slag. Brister i livsmedelshanteringen kan medföra att förtroendet för Midsona och dess varumärken minskar samt att produkter med defekter måste återkallas eller återköpas. Återkallelser kan bli kostsamma och skada koncernens anseende samt medföra att varulager inte kan säljas. Midsona kan även bli föremål för produktansvarskrav om våra produkter påstås ha orsakat personskador.

Produktion

Midsona har en produktionsanläggning i Danmark för tillverkning av ekologiska livsmedel och kroppsvårdsprodukter samt en produktionsanläggning i Sverige för tillverkning av kosttillskott. Produktionsenheten i Danmark är certifierad för ekologisk tillverkning. Risken är rent produktionsteknisk, dvs ett oplanerat produktionsavbrott kan få som konsekvens att leveranserna till kund blir direkt påverkade, då en stor del av produktionen sker mot order.

Konkurrenter - och samtidigt kunder

Midsonas kunder är främst kedjor inom dagligvaru-, hälsofack- och apotekshandeln. Dessa aktörer har i olika utsträckning konkurrerande produkter som man säljer under eget varumärke och som växer sig allt starkare för varje år och upptar en allt större del av produktutbudet på hyllorna i handeln. Fortsätter dessa aktörer att ytterligare bredda sina sortiment av produkter under egna varumärken skulle det kunna leda till ytterligare konkurrens och en ökad prispress, vilket skulle kunna påverka Midsonas försäljning och resultat negativt.

Förnyelse av tillstånd, certifieringar och licenser

Midsona bedriver tillståndspliktig verksamhet och innehar tillstånd som med jämna intervall måste förnyas. Dessutom innehas ett antal viktiga certifieringar och licenser som kontinuerligt måste förnyas. Verksamheten skulle kunna påverkas negativt i händelse av att Midsona inte lyckas nå upp till de krav som ställs vid inspektioner från myndigheter eller andra organisationer med indragna tillstånd, certifieringar och licenser som följd.

Leverantörer

Midsona bedriver egen produktion av varor och använder sig även av externa leverantörer från i huvudsak Europa. Leverantörsstörningar är en risk för koncernen med hänsyn till åtaganden mot kund.

Kompetens

Midsonas verksamhet kräver både affärs- och produktinriktad expertis. Företagets utveckling påverkas av tillgången till kompetenta och motiverade medarbetare samt ledningens och andra nyckelpersoners kunskap, erfarenhet och engagemang. Utvecklingen skulle kunna påverkas negativt om någon eller flera av dessa nyckelpersoner lämnar koncernen eller vid oförmåga att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare.

FINANSIELLA RISKER

Finansieringsrisk

Med finansieringsrisk avses risken att framtida kapitalanskaffning och refinansiering av förfallande lån blir svår eller kostsam.

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk definieras som risken att koncernen inte kan infria sina betalningsförpliktelser som en följd av otillräcklig tillgång till likvida medel.

Valutarisk - transaktionsexponering

Koncernens varuförsäljning sker i huvudsak i valutorna SEK, NOK, DKK och EUR, medan varuinköp framför allt görs i valutorna EUR och USD.. Nettoexponeringen i EUR är betydande beroende på att inköpen överstiger försäljningen.

Ränterisk

Med ränterisk avses den resultateffekt som en ränteförändring orsakar. Hur snabbt en ränteförändring påverkar resultatet beror på lånens och placeringarnas räntebindningstider. Då koncernen är nettolåntagare och inte placerar pengar i noterade instrument är det främst koncernens lån som påverkas av ränteförändringar..

Finansiell kreditrisk

Med finansiell kreditrisk avses risken för förlust om de motparter, vilka koncernen har likvida medel, finansiella investeringar eller ingångna derivatinstrument med, inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser.

HÅLLBARHETSRISKER

Personal och sociala förhållanden

Hög sjukfrånvaro och annan typ av frånvaro kan få konsekvenser för Midsonas verksamhet, både i förmågan att genomföra, men även förmågan att rekrytera nya medarbetare, genom påverkan på Midsonas anseende.

MILJÖ

Klimatförändringar

Konsekvenser av klimatförändringar kan påverka Midsonas förmåga att säkerställa råvaruleveranser och därigenom påverka verksamheten och lönsamheten.

RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Mångfald och jämställdhet

Avsaknad av mångfald och jämställdhet kan få konsekvenser på Midsonas verksamhet genom att man går miste om  värdefull kompetens och på så sätt försämrar innovationsförmågan. Det kan även få konsekvenser för Midsonas anseende i samhället.

Leverantörers arbetsvillkor

Missförhållanden hos Midsonas leverantörer kan få stora konsekvenser för Midsonas anseende, men även på affärsrelationer, produktkvalitet och i slutändan Midsonas lönsamhet.

MOTVERKANDE AV KORRUPTION

Korruptionsrisk

Förutom Midsonas anseende, kan korruption påverka Midsonas affärsrelationer och i förlängningen lönsamheten samt orsaka samhällsekonomiska konsekvenser.