Grunden för Midsonas verksamhet är en passion för hälsosam mat i kombination med en tydlig önskan om att främja hållbar konsumtion. Vi driver en förändringsagenda med det tydliga målet att påverka människors matvanor mot hälsosamma och hållbara alternativ.

Genom vår hållbarhetsstrategi vill vi säkerställa att Midsona har en ledande position när det kommer till hållbarhetsarbete i vår bransch. Detta gör vi genom att ha kontroll över våra hållbarhetsrisker och -möjligheter, genomföra
scenarioanalyser och motsvarande riskhantering. Som stöd för detta finns en gemensam organisation och en effektiv process etablerade med goda kunskaper om våra intressenters behov och krav. Vår hållbarhetsstrategi visar vår höga ambition och den riktning vi vill gå för att bidra till ett hållbart samhälle.


Strategin utgår från vår mission att hjälpa människor att leva ett hälsosamt liv genom att producera och marknadsföra livsmedel som är hälsosamma, både för människan och miljön. För att nå dit måste Midsona arbeta med det
vi är bäst på, nämligen att:

• Förstå våra intressenter och ligga i fas med deras behov.
• Ha den bästa kunskapen om hälsa och hållbarhet samt den centrala roll som livsmedelskonsumtion spelar i vårt dagliga välbefinnande.
• Samarbeta med våra leverantörer genom hela värdekedjan och ställa krav på att de agerar på ett hållbart sätt

De viktigaste delarna i Midsonas hållbarhetsarbete har fastställts i sex utvecklingsområden – Hållbara varumärken, Hälsosam arbetsmiljö, Ansvarsfulla inköp, Säkra produkter, Effektiv resursanvändning och Effektiva transporter. Dessa har vi kartlagt i linje med FN:s Globala mål för hållbar utveckling (FN:s SDGs).

Utvecklingsområdena har valts utifrån vad som är mest relevant för oss som bolag i vår bransch och för våra intressenter. De ses regelbundet över för att säkerställa att vi arbetar med frågorna på ett värdeskapande sätt och har därför fastställts och analyserats utifrån koncernens hållbarhetsstrategi, utvecklingsmål, handlingsplan och resultatindikatorer samt hållbarhetsrisker och möjligheter. Sammanlagt representerar de var vi ser att vi mest effektivt kan påverka social, miljömässig och ekonomisk utveckling samt för att skapa värde för våra intressenter.

Mål för 2025 och på längre sikt

Midsonas hållbarhetsmål är ett resultat av vårt arbete med att identifiera och analysera våra väsentliga områden med de högsta riskerna i åtanke och samtliga har blivit värderade på kort, medel och lång sikt (>10 år). Ett viktigt
underlag för detta arbete var våra intressenters förväntningar och perspektiv, vilka bidrog till att uppdatera vår strategi med nya realistiska, mätbara och tidsbundna fasta mål. Målen har gjort det lättare för oss att mäta våra framsteg och underlättar även styrningen av våra största och mest väsentliga hållbarhetsrisker och möjligheter. Under 2021 inledde vi åtgärder inom områdena palmolja, vatten och produktsäkerhetscertifiering. Vi har även arbetat för att uppnå en fullständig kartläggning över energianvändningen inom koncernen och som ett resultat av detta har vi valt att addera ett särskilt mål kopplat till energi, med ambitionen att reducera vår energiförbrukning och ha 100 procent förnybar energi innan 2028.

VD OM HÅLLBARHET

Redan 2010 skrev vi in hållbarhet i vår strategi. Vi har successivt arbetat allt intensivare och strukturerat med frågan och ligger idag i den absoluta framkanten när det gäller hållbarhet och hållbara livsmedel, nu med ett
särskilt fokus på växtbaserade produkter. Under året har vi fått två kvalitetsbevis på vårt arbete när Science Based Targets initiative (SBTi) godkände våra mål kring minskade utsläpp och miljöinitiativet CDP rankade oss som ett av de bästa noterade bolagen i världen som rapporterat till CDP.

Vi har satt ambitiösa mål och har åstadkommit mycket under de senaste åren, samtidigt är vi ödmjuka och vet att det återstår mycket att göra. Vi har byggt en intern organisation och struktur för att hantera hållbarhetsfrågorna
på ett effektivt sätt. Bland annat har vi sedan flera år ett särskilt rapporteringssystem, vilket är grundläggande för ett effektivt internt arbete.

Stora satsningar på växtbaserade produkter

Det pågår ett paradigmskifte på livsmedelsmarknaden, som består av att konsumenter byter kött mot växtbaserade proteinkällor. Efterfrågan ökar stadigt i takt med att allt fler ser nyttan av en växtbaserad kost, inte minst eftersom växtbaserade produkter är ett av det mest effektiva sättet att reducera klimatpåverkan från livsmedel.


Vi har gjort stora investeringar i vår tillverkningsenhet i Spanien, och anläggningen är nu navet för våra växtbaserade köttalternativ. Vi har ökat kapaciteten och kan nu arbeta med nya produktformat och spännande produkter under våra varumärken, vilket skapar nya marknadsmöjligheter. Mot slutet av året fick vi en genombrottsorder kring växtbaserade köttalternativ från Spaniens största dagligvarukedja Mercadona.


CDP rankar Midsona bland de bästa noterade bolagen som rapporterar till CDP

Midsona uppmärksammades under året för vår klimatstrategi och vårt ledarskap av det globala ideella miljöinitiativet CDP. Genom att uppnå betyget A- rankas Midsona som ett av de bästa noterade bolagen i världen.
CDP:s årliga process anses vara guldstandarden för företags miljötransparens eftersom den mäter åtgärder och prestationer för att mildra klimatrelaterade risker och för att minska utsläppen av växthusgaser. Vi är mycket stolta över CDP:s erkännande och visar att vi är på en globalt hög nivå i vårt klimatarbete. Arbetet fortsätter nu för att påskynda minskningen av vår klimatpåverkan med målet att nå nettonoll-utsläpp 2045.


SBTi godkänner Midsonas mål kring minskade utsläpp

Under 2021 fick vi också våra mål kring minskade utsläpp godkända av det internationella samarbetsorganet Science Based Targets initiative (SBTi). Det innebär att Midsonas mål överensstämmer med de nivåer som krävs för att uppfyllamålen i Parisavtalet.


Redan under hösten 2020 skrev vi under vårt åtagande till SBTi om att fastställa ambitiösa och vetenskapligt baserade utsläppsmål 2021 (Science Based Targets) i enlighet med SBTi:s kriterier. Midsonas utsläppskartläggning och utsläppsmål är i linje med det långsiktiga målet att nå nollutsläpp under andra hälften av seklet och är en betydande milstolpe för Midsona. Vi fortsätter nu arbetet med att utvärdera de åtgärder som är nödvändiga för att påskynda minskningen av Midsonas klimatpåverkan.


Dedikerade medarbetare driver hållbarhetsarbetet vidare

Midsona ska fortsätta vara ledande inom hållbarhet i vår bransch, och vi har tack vare dedikerade medarbetare haft en positiv utveckling mot våra hållbarhetsmål. Vi fortsätter kontinuerligt att styra Midsona på ett hållbart sätt genom att utveckla det långsiktiga hållbarhetsarbetet och skapa ännu fler hälsosamma och hållbara produkter med fokus på växtbaserade alternativ.


Peter Åsberg
VD och koncernchef

Livsmedelsbranschen har en viktig roll i klimatomställningen

Som en europeisk koncern inom livsmedelsbranschen har vi ett ansvar att göra allt vi kan för att bidra till en koldioxidsnål ekonomi och att reducera utsläppen. Vårt långsiktiga mål är att nå netto noll i utsläpp till år 2045 och vår strategi för att uppnå detta, är med fokus på de globala ramverken GHG-protocol, SBTi, TCFD och CDP.


Midsona har som målsättning att vara i framkant när det gäller att bidra till en mer hållbar livsmedelsbransch, och det är ett pågående arbete som alltid kan förbättras. Vi har idag en växande egen produktionsverksamhet i flera
länder som håller hög standard gällande livsmedels- och produktsäkerhet men samtidigt har vi en komplex leverantörskedja med leverantörer från hela världen att hantera.
Vi ser att det finns behov av åtgärder för att bygga ett mer hållbart livsmedelssystem. Riskhanterare och beslutsfattare för livsmedelssäkerhet som har till uppgift att värna om och stärka folkhälsan, verkar i en alltmer mångfacetterad värld.


Folkhälsan är ett ämne som vi brinner för och som genomsyrar vårt sätt att arbeta, vid framtagande av nya produkter och för vårt hållbarhetsarbete i stort. Vi vill inspirera och påverka människor i rätt riktning, till att leva en mer hälsosam livsstil. Det gör vi genom att erbjuda och utveckla många nya växtbaserade eller vegetariska livsmedelsprodukter med bra näringsvärde och ett så litet klimatavtryck som möjligt. Vi bör använda vår betydande fysiska detaljhandelsnärvaro för att spela en större roll för att koppla samman initiativ på lokal nivå. Klimatutmaningarna är nära kopplade till hotet mot den biologiska mångfalden, som vi kommer ha ännu mer fokus på framöver, vilket understryks av sekretariatet för FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD) som under 2021 släppte det första officiella utkastet till ett nytt vägledande globalt ramverk för att säkra biologisk mångfald till 2030. Majoriteten av våra mål för 2022 tar hänsyn till miljö, natur och biologisk mångfald på olika sätt, både direkt och indirekt.

För att uppnå verklig förändring behöver vi arbeta på bred front med många insatser samtidigt – det gör vi genom våra sex utvecklingsområden som du kan läsa om i detalj i vår hållbarhetsrapport. Under året har vi tagit ett stort steg framåt i vårt hållbarhetsarbete.


Siv Kjersti Rodal
Director Sustainability Group