Midsonas valberedning inför årsstämman 2024 bestod av tre ledamöter, utsedda i enlighet med den gällande instruktionen för valberedningen baserat på aktieägandet på sista bankdagen i augusti, jämte styrelsens ordförande.

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2024

Henrik Munthe, Stena Adactum AB, valberedningens ordförande

Bengt Belfrage, Nordea Fonder

Rune Bro Róin, Roin Holding ApS

Patrik Andersson, styrelsens ordförande i Midsona 

VALBEREDNINGENS UPPGIFTER

Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till:

-

 

val av stämmoordförande

-

 

val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

-

 

styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete

-

 

val och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)

-

 

förändringar av instruktionen till valberedning (i förekommande fall)

PRINCIPER FÖR HUR VALBEREDNINGEN UTSES

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti. Efter det att ägarna kontaktats ska de inom 14 dagar lämna besked om huruvida de önskar utse en ledamot till valberedningen eller ej. Om tillfrågad aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse ledamot och ska då inom en vecka lämna besked om de önskar utse en ledamot eller ej.

Styrelsens ordförande ansvarar för att sammankalla valberedningen, och kan även vara adjungerad till valberedningen, förutom då valberedningen ska behandla frågan om ordförande i styrelsen.

Namnen på de tre ledamöterna och namnen på de aktieägare som föreslagit dem ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. Om vid detta tillfälle inte tre ägare utsett ledamöter får valberedningen då bestå av färre medlemmar.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den röstmässigt största aktieägaren. Valberedningens första sammanträde ska dock öppnas av styrelsens ordförande.

Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti men före det datum som infaller tre månader före kommande årsstämma, och en aktieägare, som efter denna väsentliga ägarförändring kommit att utgöra en av de tre röstmässigt största aktieägarna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen, ska valberedningen erbjuda denna plats i valberedningen genom att antingen besluta att denna aktieägare ska ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, dock maximalt fyra ledamöter. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört eller upphöra att representera den aktieägare som utsett denna ska den aktieägare som utsett ledamoten ha rätt att utse en ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska tillkännages så snart sådan skett.

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med dessa instruktioner och Svensk kod för bolagsstyrning. I uppdraget ingår bland annat att bereda och till årsstämman lämna förslag till:

  • val av stämmoordförande,
  • val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
  • styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete,
  • val och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), och
  • förändringar av instruktionen för valberedning (i förekommande fall).

Arvode ska inte utgå från bolaget till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.