Midsona är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Styrinstrument för Midsonas bolagsstyrning är bland annat lagstiftning, Nasdaq Stockholms regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning.

Midsona har definierat klara roller och ansvarsfördelning mellan styrelse, koncernledning och andra avdelningar.

Corporate governance struktur till hemsidan.jpg

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2019

Under 2019 avvek Midsona från regel 9.7 i Svensk kod för bolagsstyrning som anger en intjänandeperiod på minst tre år för bland annat incitamentsprogram baserade på teckningsoptioner, vilka riktas till ledande befattningshavare. Koncernen hade under året två utestående teckningsoptionsprogram riktade till ledande befattningshavare, TO2017/2020 och TO2019/2022. De utfärdade programmen har en något kortare intjänandeperiod än tre år, vilket styrelsen funnit lämpligt.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2018

Under 2018 avvek Midsona från regel 9.7 i Svensk kod för bolagsstyrning som anger en intjänandeperiod på minst tre år för bland annat incitamentsprogram baserade på teckningsoptioner, vilka riktas till ledande befattningshavare. Koncernen hade under året två utestående teckningsoptionsprogram riktade till ledande befattningshavare, TO2016/2019 och TO2017/2020. De utfärdade programmen har en något kortare intjänandeperiod än tre år, vilket styrelsen funnit lämpligt.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2017

Midsona har inga avvikelser från bolagsstyrningskoden att rapportera.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2016

Midsona har inga avvikelser från bolagsstyrningskoden att rapportera.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2015

Midsona har inga avvikelser från bolagsstyrningskoden att rapportera.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014

Midsona har inga avvikelser från bolagsstyrningskoden att rapportera.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2013

Midsona har inga avvikelser från bolagsstyrningskoden att rapportera.