Ola Erici 2016 liten.jpg Heli Arantola till webb.jpg Sandra Kottenauer3 liten.jpg

Ordförande Ola Erici

Ledamot Heli Arantola

Ledamot Sandra Kottenauer

Ledamot Henrik Stenqvist

Ledamot Peter Wahlberg

Ledamot Johan Wester

Bolagsordningen för Midsona anger att styrelsen skall bestå av minst tre och högst nio ledamöter. Det finns inga regler om längsta tid en ledamot kan ingå i styrelsen. För närvarande består styrelsen av sex ledamöter.

Styrelsen har tillsatt två utskott - revisionsutskott och ersättningsutskott.

Styrelsen har under 2019 bland annat behandlat frågor relaterade till förvärv Allimentation Santé, struktur- och tillväxtfrågor, uppföljning av tidigare års förvärv samt hållbarhetsstrategi och strategisk plan.

STYRELSENS ANSVAR

Styrelsen skall svara för organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Den ska i första hand ägna sig åt mer övergripande och långsiktiga frågor som är av stor betydelse för koncernens framtida inriktning.

Styrelsens arbete följer en skriftlig arbetsordning som reglerar styrelsens arbetsformer och ansvar, styrelsens och utskottens arbetsfördelning samt ordförandens roll. Vidare regleras ramarna för styrelsens möten, till exempel kallelse, dagordning, protokoll samt hur styrelsen ska erhålla en allsidig information för sitt arbete. Styrelsen har även beslutat om införande av övergripande policyer för verksamheten och andra centrala styrdokument för att reglera ansvar, riktlinjer, procedurer, värderingar och mål.

Styrelsearbetet är vanligtvis av cyklisk karaktär. I början på året behandlas bokslutskommuniké och årsredovisning, liksom de ärenden som ska presenteras på årsstämman. Innan sommaren behandlas koncernens långsiktiga strategiska plan och inriktning. I slutet av året behandlas budgeten för det kommande året. I varje kvartal görs en genomgång av den ekonomiska rapporteringen och delårsrapporter godkänns för publicering. I samband med årsstämman hålls ett konstituerande styrelsemöte där bland annat utskottsledamöter och firmateckningsrätt fastställs.

STYRELSENS ORDFÖRANDE

Styrelsens ordförande organiserar och leder styrelsens arbete, övervakar att styrelsen sköter sina uppgifter och att styrelsens beslut verkställs effektivt. Ordföranden följer verksamheten i dialog med verkställande direktören och ansvarar för att styrelseledamöterna har tillräcklig information för att kunna fullgöra sitt arbete. Ordföranden och verkställande direktören tar  fram förslag till dagordning till styrelsemöten.

STYRELSENS OBEROENDE

Midsona uppfyller noteringsavtalets och bolagsstyrningskodens krav på att majoriteten av styrelseledamöterna skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt att två av dessa även skall vara oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.

UTVÄRDERING AV STYRELSELEDAMÖTERNA

Styrelsens ordförande ansvarar för att utvärdering enligt en etablerad process årligen görs av styrelseledamöternas arbete och att valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen.

MÅNGFALD I STYRELSEN

Valberedningen, som lämnar förslag på styrelseledamöter till årsstämman, tillämpar Midsonas styrelses egen mångfaldspolicy samt Kodens paragraf 4.1 vid framtagandet av förslag till styrelse.

I styrelsens mångfaldspolicy framgår att det är viktigt att främja mångfald dels för att tillsättande enbart skall ske baserat på förtjänst, dels för att säkerställa att styrelsen besitter för styrelsearbetet erforderlig kompetens vad gäller branschkunskap och erfarenhet av långsiktigt strategiarbete.

Andelen kvinnliga ledamöter i Midsonas styrelse är 33 %.

ERSÄTTNING TILL STYRELSEN

Arvodet till styrelsens ledamöter beslutas av årsstämman på förslag av valberedningen.

VERKSAMHETSÅRET 2020/2021

Vid årsstämma den 25 juni 2020 beslöts att arvode till Midsonas styrelse för verksamhetsåret 2020/2021 skall utgå med 550 000 till ordföranden, 235 000 kr vardera till övriga ledamöter samt 50 000 kr till revisionsutskottets ordförande, 30 000 kr till varje övrig styrelseledamot som ingår i revisionsutskottet, 30 000 kr till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kr till varje övrig styrelseledamot som ingår i ersättningsutskottet. Styrelsen är utöver dessa ersättningar inte berättigad till annan kompensation än för resor och logi.

STYRELSENS UTSKOTT

Midsonas styrelse har utsett två utskott, vars arbete i huvudsak består i att bereda ärenden och i vissa fall ge styrelsen råd.

Revisionsutskott

Övervakar den finansiella rapporteringen och säkerställer att antagna principer följs och tillämpas.

Ersättningsutskott

Förbereder ärenden för beslut i styrelse om ersättnings- och anställningsvillkor för ledande befattningshavare.