Midsona arbetar systematiskt med att använda resurserna på ett så hållbart sätt som möjligt och därigenom minska vår negativa inverkan på miljön.

Alla Midsonas enheter har handlingsplaner för att systematiskt förbättra sin miljöpåverkan och Midsona tar ansvar för att den ekologiska produktionen ska ha minsta möjliga negativa påverkan på miljö, klimat och människor. Nya produktionsmetoder, energibesparingar och ännu bättre avfallskontroll och stödmaterial till produktion är områden som Midsona identifierat som viktiga.

ENERGI

Midsona arbetar med energi och energiförbrukning på olika sätt, t ex solpaneler, vindkraft och biobränsle. Andra initiativ är LED-lampor, rörelsedetektorer och byggnader med så mycket dagsljus som möjligt.

All energi till Midsonas kontors-, produktions- och lagerenheter i Sverige, Danmark och Tyskland kommer från 100 procent fossilfri el. Produktionsanläggningar och flera lagerbyggnader använder till 20-30 procent energi från egna solpaneler. All överskottsenergi säljs till marknadspris.

AVFALL

Vi sorterar och mäter allt avfall på egna faciliteter. Organiskt avfall används t ex som biobränsle för bilar och bussar, till extern biobränsleanläggning eller till kompostanläggning och djurfoder. Vårt mål inom utvecklingsområdet Effektiv resursanvändning är att till 2025 dels återvinna 90 procent av vårt avfall, dels återanvända allt vårt oundvikliga matsvinn.

Liten Mål_EffektivResursanvändning.jpg

KNAPP hållbarhetsmål effektiv resursanvändning.jpg

Mer information om detta utvecklingsområde finns i Midsonas hållbarhetsredovisning