För Midsona är energisnåla och miljövänliga arbetsplatser en prioritet. Sedan vi förvärvade produktionsenheten i Mariager, Danmark 2015 har en resurseffektiv och klimatsmart produktion varit högst på agendan. Samliga nordiska produktionsenheter drivs idag med förnyelsebar energi och samma sak gäller för de lager och kontor där vi har påverkanskraft på avtalet. Vi försöker hålla allt spill i produktionen till ett minimum av såväl miljö- som kostnadsskäl och arbetar ständigt för att öka vår effektivitet kring energi, vatten och avfall.

Midsonas Sustainability Policy belyser vår ambition att minimera vår verksamhets och våra produkters negativa miljöpåverkan och att Midsonas miljöarbete bör grundas på en löpande anpassning av verksamheten. 

ANVÄNDNING AV RESURSER

Vatten

Vatten är en resurs som blivit allt mer kritisk och viktig att skydda. Midsona fokuserar på att optimera vattenanvändningen i våra anläggningar för att minska våra effekter och mäter färskvattenanvändning varje år. Mätningarna täcker den totala mängden konsumerat vatten vid varje produktionsanläggning. 

Midsona verkar främst i länder där andelen av befolkningen utan tillgång till förbättrade dricksvattenkällor är låg.

Vid vår anläggning i Castellcir i Spanien har vi vidtagit olika åtgärder för att minska vår totala vattenanvändning, då anläggningen är vår mest vattenintensiva produktionsenhet. Här har vi t ex återvinning av process- och ytvatten för bevattning och rengöring av anläggningen. Detta vatten passerar genom behandlingsstationen och överförs sedan till stadens avlopp. Dessutom använder vi diffusorer i kranarna i båda anläggningarna i Spanien för att minska flödet. 60 procent av vattenförbrukningen i Spanien kommer från egna brunnar och en hållbar förvaltning av denna naturresurs görs av regionens myndigheter.

I vårt utvärderingsformulär för självbedömning av leverantörer frågar Midsona leverantörerna om vattenkvalitet, skydd av grundvatten, vattenanvändning och efterlevnad av FN:s mål om rent vatten och liv under vatten samt om ISO14001 och EMAS-certifieringar.

Avfall och matsvinn

Midsonas ambition är att ständigt öka fokus på matsvinn för att på så sätt kunna reducera onödigt matavfall och öka återanvändningen av det oundvikliga matsvinnet. Vårt mål att till 2025 återanvända allt vårt matsvinn ligger i linje med EU:s "Green Deal" och svenska regeringens etappmål för matavfall.

Midsona samarbetar med flera aktörer för att donera eller till reducerat pris hantera det oundvikliga restavfallet i produktionen och vid våra lager. Midsona har under året hittat nya samarbetspartners som hjälper oss förekomma matsvinnet. Idag donerar vi till organisationer som AMMA i Spanien, FødevareBanken och Julemarket i Danmark samt Tafel i Tyskland. Under 2020 donerade Midsona sammanlagt mer än 16 ton matvaror till välgörenhet.

Restavfallet från vår danska produktion går till en lokal biogasanläggning, medan det i Spanien används som ekologisk gödning i det lokala lantbruket. Vår återvinningsgrad har ökat till 76 procent 2020 jämfört med 74 procent 2019.

Energi

Midsona länge arbetat med energieffektivisering och vår ambition är att all ägd verksamhet ska ha 100 procent förnybar energi och att förbrukningen ska hållas på ett minimum. Idag når vi mer än 90 procent förnybar elektricitet på alla kontor, lager och produktionsanläggningarna. Förutom att vi köper in förnybar energi från vind och vatten, producerade vi också 490 MWh solenergi från våra egna solpanelanläggningar. I Norden fasades den energi som kom från icke förnybara källor ut under 2020 i alla verksamheter där vi har påverkanskraft på elavtalet.

Vår energiförbrukning utgör en av de viktigaste hållbarhetsriskerna. Koncernens totala energianvändning kartläggs och utvärderas vad gäller energireduceringarbete.

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER

Midsona har en klimatförändringsstrategi, där vi åtagit oss att SBTi-fastställa (Science Based Target Initiative) ambitiösa och vetenskapligt baserade utsläppsmål 2021 med ambitionskriterier för utsläppsminskning långt under 2 grader baserat på IPCC:s rapport. Midsonas växthusgasreduktionsmål kommer sedan att valideras av SBTi. Från 2020 mäter vi alla direkta och indirekta växthusgasutsläpp från inköpt energi samt delar av vår värdekedja enligt Greenhouse Gas Protocol. Våra växthusgasmappningar och vetenskapligt baserade mål överensstämmer med EU:s långsiktiga mål att nå netto-noll-utsläpp någon gång efter 2050 med en tidsram för att möjliggöra ansvar (15 år)

Flertalet av Midsonas hållbarhetsmål är satta för att även bidra till minskade växthusgasutsläpp:

  • 100 procent återvinningsbara plastförpackningar till 2025
  • 100 procent växtbaserat eller vegetariskt sortiment till 2030
  • 90 procent återvinningsbarhet i våra anläggningar
  • 100 procent återanvänt matavfall
  • 100 procent fossilfria godstransporter 2030

Effektiv resursanvändning 2020.jpg


Inom området Effektiv resursanvändning har Midsona bidragit till fem av de globala målen för hållbar utveckling.

mål nr 2.jpg mål nr 7.jpg
mål nr 12.jpg Mål nr 13.jpg
Mål nr 17.jpg

Mer information om detta utvecklingsområde finns i Midsonas hållbarhetsredovisning