Att Midsona kan transportera råvaror och färdiga produkter är en absolut nödvändighet för koncernens ekonomiska och sociala utveckling. Likaså är det en nödvändighet att våra anställda kan göra de tjänsteresor som behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete. Samtidigt är vi medvetna om att transporter är en stor källa till negativ inverkan på människors hälsa och på miljön och klimatet.

Transporter inom Sverige står till exempel för cirka en tredjedel av landets utsläpp av växthusgaser (källa: Naturvårdsverket).

Midsona arbetar löpande och målmedvetet med att försöka minimera utsläppen från transporter och har skapat en modell för effektivisering och ruttoptimering av bolagets godsflöden. 

Vi har i Sverige anslutit oss till DLF:s Transportinitiativ 2025 och kommer under perioden 2020-2030 låta detta mål gälla även för övriga delar av Midsonakoncernen.

TRANSPORTÖRER

Midsonas krav på ny transportör innefattar rapportering över utsläppsvärden för koncernens transporter i enlighet med EN-16258. Vidare skall transportören - på samma sätt som alla Midsonas leverantörer - ha en verksamhet som är socialt, etiskt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar.

TJÄNSTERESOR

Midsona arbetar aktivt, t ex genom policyer och intranät, för att uppmuntra till en kombination av traditionella resor och videoalternativ. Tjänsteresor skall alltid göras med hållbarhet i åtanke.

Videokonferensutrustning finns på alla kontor och alla medarbetares datorer har utrustats med system för videokonferens, så att medarbetarna kan delta i möten oavsett var de arbetar.

Liten Mål_EffektivaTransporter cropped.jpg

klimatkompensation_logo.jpg

Klimatkompensation av transporter

Sedan 2019 klimatkompenserar Midsona under varumärkena Kung Markatta och Helios alla transporter som är nödvändiga för att importera ekologiskt odlade produkter från hela världen. Som klimatkompensation har Midsona i Sverige valt trädplantering i samarbete med VI-skogen. För Helios i Norge har valts Projekt Ghana som syftar till att främja energieffektiva ugnar i stället för sådana som eldas med träkol.