Arbetsmiljön har stor inverkan på hur vi mår, både när vi är på jobbet och efter arbetstid. För att på ett trovärdigt sätt kunna främja en hälsosam livsstil för Midsonas övriga intressenter behöver bolaget även titta på sig självt och arbeta för att hjälpa midsonas medarbetare till ett hälsosammare liv.

MOTIVERADE MEDARBETARE

Vi kommer att fortsätta arbetet med att göra Midsona till en ännu bättre och attraktivare arbetsplats genom att:

  • Se till att våra medarbetare har en god balans mellan arbete och fritid och förebyggande hjälpa dem att leva ett hälsosamt liv och därigenom reducera sjukfrånvaron
  • Fortsätta förbättra våra processer som t ex medarbetarsamtal, uppföljningar, medarbetarundersökningar, säkerhet på arbetsplatsen och utbildning
  • Aktivt arbeta med jämställdhet och mångfald

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD

 Midsona arbetar aktivt med att hålla en jämn könsfördelning i arbetsgrupperna, bl a genom att:

  • se till att arbetsförhållandena passar alla anställda
  • instruktioner och kriterier vid lönesättning är rättvisa och att lönekartläggning görs
  • arbeta för att det ska gå att förena arbete med föräldraskap
  • vid rekryteringar titta på könsfördelningen inom den rekryterande arbetsgruppen och vid lika kompetens hos arbetssökande rekrytera det underrepresenterade könet.

Midsona har en förhållandevis jämn könsfördelning med 47 procent kvinnor och 53 procent män totalt i koncernen. Andelen kvinnor i styrelser är för koncernen totalt 29 % och för moderbolaget 33 procent. I koncernens ledningsgrupper är 41 procent kvinnor och i moderbolaget 33 procent.

Midsona tror att mångfald på alla områden i koncernen kommer att göra vår utveckling ännu bättre, både på individnivå och i grupperna. Vi har en mångfaldsplan för att aktivt arbeta för mångfald ute i organisationen för att på så sätt bättre förstå och tillgodose konsumenternas olika behov och därmed förbättra affärsmöjligheterna.

Liten Ma╠èl_Ha╠êlsosamArbetsmiljo╠ê.jpgKnapp hållbarhetsmål arbetsmiljö.jpg

STYRNINGSDOKUMENT

Midsonas human resource policy tydliggör arbetet med att göra arbetsplatsen till en hälsosam och utvecklande plats. 

Human resource policy

Våra procedurer beskriver Midsonas mål inom ett antal områden, t ex arbetsmiljö, kompetensutveckling, hälsa, organisatorisk och social arbetsmiljö m fl.

könsfördelning 2019 SVE SLUTLIG.JPG

medelant anst per land 2019 SLUTLIG.jpg


Mer information om detta utvecklingsområde finns i Midsonas hållbarhetsredovisning