En sund och hållbar arbetsmiljö lägger en grund för ett hälsosammare liv och är en central fråga för oss på Midsona. Vi ska vara ett bolag som är genomsyrat av god hälsa, såväl fysisk som psykisk, samt säkra och jämställda arbetsplatser med tydliga målbilder.

Detta uppnås delvis genom prioriterade och transparenta arbetsmiljöinsatser med engagemang från medarbetarna, delvis genom väletablerade rutiner för systematiskt arbete med såväl fysiska arbetsmiljöer som organisatoriska och sociala.

Centrala faktorer för att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid är t ex:

 • Flexibla arbetsdagar och möjlighet att arbeta hemifrån när så är möjligt
 • Aktiviteter för att förebygga och reducera sjukfrånvaro ska initieras såväl som uppmuntras
 • Arbete ska gå att förena med föräldraskap
 • Jämställdhet och mångfald ska vara en naturlig del av verksamheten
 • Medarbetarundersökningar och medarbetarsamtal skall genomföras enligt fastställda rutiner

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD

  Viktigt för en bra arbetsmiljö är en jämn könsfördelning, rättvis lönesättning och mångfald inom organisationen. Midsona har en förhållandevis jämn könsfördelning totalt i koncernen, dock är den något sned inom produktionsenheterna, med en övervikt för män. Viktiga faktorer för att uppnå en jämställd arbetsplats är att arbetsförhållandena är sådana att de passar alla anställda, att kriterier vid lönesättning är rättvisa, att lönekartläggning görs och att de anställda ska ha möjlighet att förena arbete med föräldraskap. Med stöd i Midsonas styrdokument, uppmuntras divisionerna att aktivt arbeta för mångfald i organisationen för att på så sätt bättre förstå och kunna tillgodose konsumenternas olika behov.

  UTVECKLING OCH UTBILDNING

  Midsonas styrdokument för kompetens och utveckling ger vägledning i att bygga, utveckla och upprätthålla kompetensen i organisationen. Anställda och chefer kommer under medarbetarsamtalen överens om de individuella utbildnings- eller utvecklingsplanerna för det kommande året. Målen dokumenteras och följs upp. Midsona arbetar med olika metoder för att utveckla medarbetare, t ex föreläsningar, internutbildning, externa kurser, e-utbildning, seminarier eller utbildningsprogram. Under 2020 genomfördes ett flertal kompetensutvecklande utbildningar inom ledarskap, varumärkesdriven tillväxt, språk, ekonomi och förhandlingsteknik.

  STYRDOKUMENT

  Midsonas human resource policy tydliggör arbetet med att göra arbetsplatsen till en hälsosam och utvecklande plats. 

  Human resource policy

  Våra procedurer beskriver Midsonas mål inom ett antal områden, t ex arbetsmiljö, kompetensutveckling, hälsa, organisatorisk och social arbetsmiljö m fl.

  Hälsosam arbetsmiljö 2020.jpg


  FAKTA 2020

  >Sjukfrånvaron ökade p g a pandemin och uppgick till 5,1 procent

  >Könsfördelningen i koncernen är 48 procent kvinnor och 52 procent män

  >Andelen kvinnor i styrelser och ledningsgrupper är ca 43 procent


  Med vårt arbete inom Hälsosam arbetsmiljö stöttar Midsona fem av de globala målen för en hållbar utveckling.

  mål nr 3.jpg Mål nr 4 100x100.jpg
  Mål nr 5.jpg Mål nr 8 100x100.jpg
  Mål nr 16.jpg