Vi vill driva Midsona på sunt och hållbart sätt. Därför är vi måna om att alltid agera i linje med våra värderingar och alltid motverka all sorts korruption och oegentligheter. All kommunikation ska ske i enlighet med gällande lagstiftning
och Midsonas Code of Conduct samt övriga styrdokument. Midsonas medarbetare förväntas agera på ett etiskt sätt i sin relation med koncernens intressenter och ingen korruption accepteras.

Midsonas whistleblower-tjänst är till för anställda som har farhågor beträffande uppträdande som strider mot koncernens värderingar och styrdokument. Vår whistleblower-policy uppmanar våra anställda att i första hand ta upp ärendet med sin närmsta chef. För det fall den anställde inte upplever att det är möjligt att hantera ärendet via sin chef eller via HR-avdelningen, finns Whistleblower-tjänsten som hanteras av extern part och som är helt konfidentiell. 

Det går att anmäla ett ärende anonymt.

Allvarliga överträdelser som skulle kunna ha inverkan på bolaget och som inte kan rapporteras enligt Midsonas normala rutiner kan vara t ex:

  • Korrupt eller bedräglig hantering av bolagets verksamhet
  • Överträdelse av Midsonas Code of Conduct eller koncernpolicies
  • Vanskötsel av Midsonas resurser
  • Beteende som kan leda till seriösa risker mot anställdas eller allmänhetens säkerhet och hälsa eller mot miljön
  • Olagliga aktiviteter
  • Handlingar i avsikt att dölja tidigare överträdelser