Viktig information


Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen är av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

Informationen på denna del av Midsona AB (publ):s (”Bolaget”) webbplats (a) är endast avsedd för, och får endast, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor och befinner sig utanför USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, (”USA”), Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Singapore, Schweiz, Nya Zeeland eller Sydafrika, och bor i och befinner sig i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte utgör brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser och (b) utgör inte ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna värdepapper i Bolaget i någon av de ovannämnda jurisdiktionerna.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna del av webbplatsen (”Värdepappren” eller ”Värdepapper”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande Securities Act eller vid någon annan myndighet i någon delstat i USA och får inte erbjudas eller säljas i USA såvida inte Värdepappren registreras enligt Securities Act eller genom tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Endast personer i USA som är kvalificerade institutionella köpare ("QIBs") enligt definitionen i Rule 144A i Securities Act eller institutionella ackrediterade investerare enligt definitionen i Rule 501 i Regulation D enligt Securities Act får delta i erbjudandet. Utanför USA kommer erbjudandet att genomföras som offshore-transaktioner till andra personer än "U.S. persons” enligt definitionen i, och i enlighet med, Regulation S i Securities Act samt i enlighet med tillämplig lag.

Värdepappren har inte registrerats, och kommer inte att registreras, i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Singapore, Schweiz, Nya Zeeland eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd, och får därför inte erbjudas eller säljas för någon persons räkning eller förmån som har sin registrerade adress i, eller befinner sig i eller bor i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Singapore, Schweiz, Nya Zeeland eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd.

Åtkomst till informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer får tillåtas åtkomst till sådan information. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till informationen på denna del av Bolagets webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst till denna del av Bolagets webbplats, eller kräver registrering eller godkännande för deras förvärv av Värdepapper. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte att inhämtas utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

  1. Jag är bosatt i och befinner mig i ett land utanför USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Singapore, Schweiz, Nya Zeeland eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag;

  2. Jag har rätt att ta del av informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats utan att vara föremål för några legala begränsningar och utan att någon ytterligare åtgärd krävs från Bolagets sida;

  3. Jag kommer inte att överföra eller på annat sätt skicka någon information eller dokumentation på den här webbplatsen till publikationer med allmän cirkulering i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Singapore, Schweiz, Nya Zeeland eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där ett sådant förfarande skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag; och

  4. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

Jag bekräftar Jag bekräftar inte