Styrelsen har tillsatt ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Utskottens ledamöter och deras ordföranden utses vid Midsona AB:s konstituerande styrelsemöte för ett år i taget. Utskottens arbete är i huvudsak av beredande och rådgivande karaktär, men styrelsen kan i enstaka fall ge utskotten beslutanderätt i särskilda frågor. De ärenden som behandlas vid utskottsmötena protokollförs och avrapporteras vid nästa styrelsemöte.

REVISIONSUTSKOTT

Revisionsutskottets huvuduppgift är att övervaka den finansiella rapporteringen och säkerställa att antagna principer för finansiell rapportering, internkontroll, internrevision och riskbedömning följs och tillämpas. Dess uppgift är även att stödja valberedningen med förslag vid val av revisionsbolag och revisionsarvoden.

I detta utskott ingår Tomas Bergendahl (ordf), Jari Latvanen och Anders Svensson. Utskottet sammanträdde fem gånger under 2023. Den verkställande direktören och ekonomi- och finansdirektören, tillika sekreterare i revisionsutskottet, samt huvudansvarig revisor deltog vid utskottets möten.

ERSÄTTNINGSUTSKOTT

Ersättningsutskottets huvuduppgift är att förbereda ärenden för beslut i styrelsen som rör ersättnings- och anställningsvillkor för den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utifrån principer fastställda av årsstämman. Dess uppgift är även att föreslå riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare samt följa upp och utvärdera mål och principer för rörlig ersättning.

I detta utskott ingår Patrik Andersson (ordf) och Johan Wester. Utskottet sammanträdde två gånger under 2023.