HUR VI ARBETAR FÖR EN SUND OCH HÅLLBAR MILJÖ

Midsona arbetar för att reducera sin negativa påverkan på miljön och ställa om mot ett miljömässigt hållbart samhälle. Vår klimatpåverkan i den egen verksamhetens direkta kontroll är till största delen relaterad till godstransporter och energianvändning.

Vi anslöt oss till DLF:s Transportinitiativ i Sverige, om ett gemensamt mål om 100 procent fossilfria transporter. Detta mål ska hos Midsona även gälla för övriga delar i koncernen.

Midsonas energiförsörjning baseras i allt högre utsträckning på förnybar energi och består nästan helt av förnybar elektricitet på alla kontor, lager och produktionsavdelningar, där vi har påverkanskraft på elavtalet. 

Vårt miljöarbete regleras bland annat i Code of Conduct, Supplier Code of Conduct, Hållbarhetspoliyn samt underliggande procedurer.

Med Midsonas arbete för en sund och hållbar miljö stöttar vi följande globala mål för hållbar utveckling:

mål nr 7.jpg mål nr 12.jpg Mål nr 13.jpg Mål nr 14.jpg Mål nr 15.jpg

MEDARBETARES OCH INTRESSENTERS FÖRVÄNTNINGAR PÅ MIDSONA

Midsona är sedan flera år tillbaka deltagare i UN Global Compact och vi stöder därmed FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention mot korruption, ILO:s grundläggande konventioner samt Rio-deklarationen.

Det är av högsta prioritet för Midsona att respektera mänskliga rättigheter och arbetsrättslagstiftning samt att skydda hälsa, säkerhet och miljö. Vi förväntar oss också att våra leverantörer och andra samarbetspartners har samma prioriteter.

Vårt arbete kring mänskliga rättigheter regleras bland annat i Code of Conduct, Supplier Code of Conduct, Supplier Self Assessment och Personalpolicyn samt underliggande procedurer.

Med Midsonas arbete för att förbättra människors hälsa och att verka för mänskliga rättigheter stöttar vi följande globala mål för hållbar utveckling:

mål nr 2.jpg mål nr 3.jpg
Mål nr 5.jpg Mål nr 8 100x100.jpg mål nr 12.jpg

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGARNA ATT DRIVA MIDSONA PÅ ETT SUNT OCH HÅLLBART SÄTT

Med styrdokument skapar Midsona förutsättningar för ansvarsfulla och motiverade medarbetare med kundernas och konsumenternas bästa för ögonen.

Etik och motverkande av korruption

Midsona ska drivas på ett sunt och hållbart sätt. Vi är måna om att alltid agera i linje med våra värderingar och alltid motverka all sorts korruption och oeentligheter. Midsonas medarbetare förväntas agera på ett etiskt sätt i sin relation med koncernens intressenter och ingen korruption accepteras. Midsonas visselblåsartjänst är till för anställda som har farhågor beträffande uppträdande som strider mot koncernens värderingar och styrdokument. Vår visselblåsartjänst hanteras av extern part och är helt konfidentiellt. Det går att anmäla ett ärende anonymt.

Koncernens interna regelverk

Midsona har utvecklat en struktur för koncernens interna regelverk för att säkerställa att vi arbetar med en formaliserad modell för interna kontroller som är i linje med vår kultur och etiska värderingar. Varje styrdokument har en ansvarig person som tillser att rutiner för utbildning och uppföljning av innehållet i dokumentet finns på plats. 

Code of Conduct

Det viktigaste styrdokumentet är Code of Conduct och alla anställda förväntas känna till dess innehåll. Den ingår som en naturlig del vid introduktionen av nyanställd personal. Den enskilde medarbetaren, styrelsen och alla andra som agerar i Midsonas namn ska agera på ett ansvarsfullt sätt, med integritet, ansvarstagande, lojalitet och respekt för andra människor och för miljön. Midsonas Code of Conduct finns - förutom på svenska och engelska - även på danska, finska, norska, tyska, franska och spanska.

Code of Conduct ingår i alla nyanställdas introduktionsprogram och separat påminnelse om innehållet läggs ut en gång om året på intranätet. Den finns dessutom alltid tillgänglig på intranätets startsida.

Midsonas arbete för att upprätthålla ett etiskt arbetssätt i alla situationer och för att motarbeta korruption regleras i Code of Conduct, Corporate Governance-policyn, Policy för kommunikation och IR samt i Whistleblower-policyn.

Med Midsonas arbete för att motverka korruption och oegentligheter stöttar vi ett av de globala målen för hållbar utveckling:

Mål nr 16.jpg