Som vägledning har Midsona utvecklat sin Code of Conduct samt en struktur för koncernens interna regelverk. Efterlevnad av dessa följs årligen upp enligt en fastställd procedur.

För Midsona är det viktigt att ha gemensamma värdegrunder i alla våra  länder, som en stabil bas för koncernen.

Det viktigaste styrdokumentet är Code of Conduct och alla anställda förväntas känna till dess innehåll. Den ingår som en naturlig del vid introduktionen av nyanställd personal. Den enskilde medarbetaren, styrelsen och alla andra som agerar i Midsonas namn ska agera på ett ansvarsfullt sätt, med integritet, ansvarstagande, lojalitet och respekt för andra människor och för miljön. Midsonas Code of Conduct finns - förutom på svenska och engelska - även på danska, finska, norska, tyska, franska och spanska.

Respekt för mänskliga rättigheter

Midsona accepterar inte någon form av diskriminering samt respekterar medarbetares fri- och rättigheter. Midsona accepterar inte någon form av tvångs- och barnarbete.

Sociala förhållanden och personal

Midsona prioriterar sina medarbetares hälsa och säkerhet och erbjuder en kreativ och utvecklande arbetsmiljö. Läs mer på Arbeta med Midsona samt om hållbarhetsmålet Hälsosam arbetsmiljö.

Motverkande av korruption

Midsona ska i alla sammanhang uppmuntra och agera i linje med sunda konkurrensprinciper. All kommunikation ska ske i enlighet med gällande lagstiftning och koncernens policyer. Midsonas medarbetare förväntas agera på ett etiskt sätt i sin relation med koncernens intressenter och ingen form av korruption accepteras. 

Koncernens visselblåsarpolicy gör det enklare för medarbetare att rapportera olagligt och oetiskt uppförande. Policyn är ett viktigt verktyg för att på ett tidigt stadie uppmärksamma och motverka beteenden som inte är förenliga med Midsonas värderingar.

En sund och hållbar miljö

Midsona ska arbeta för att reducera sin negativa inverkan på miljön, ta hänsyn till miljö och hälsa vid utvecklingen av produkter och processer samt prioritera miljövänlig teknologi.

CODE OF CONDUCT

Engelska

Svenska

Rapporter till UN Global Compact

Verksamhetsåret 2018

Verksamhetsåret 2017

logo-global-compact-liten.jpg