ÅRSSTÄMMA 2021

Med anledning av den pågående coronapandemin kommer årsstämman den 5 maj 2021 enbart ska hållas genom ett poströstningsförfarande. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare. Aktieägares deltagande och utövande av rösträtt sker genom att aktieägare poströstar i enlighet med kallelsen.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman genom poströstning ska:

  • vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 april 2021 och
  • anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna i den fullständiga kallelsen till stämman så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 4 maj 2021. Observera att
    anmälan till stämman endast kan göras genom poströstning.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i bolagsstämmoaktieboken
per avstämningsdagen tisdagen den 27 april 2021. Sådan registrering
kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren
enligt förvaltarens rutiner, i sådan tid som förvaltaren bestämmer.