RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning.

Ersättningens nivå för den enskilde befattningshavaren ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och pension samt ska därutöver kunna bestå av rörlig lön, avgångsvederlag samt icke monetära förmåner. Den rörliga lönen ska baseras på att kvantitativa och kvalitativa mål uppnås.
 
Verkställande direktören ska ha möjlighet till rörlig bonus på maximalt 50 % av grundlönen och övriga i koncernledningen maximalt 30 % av grundlönen.
 
Avgångsvederlag ska kunna utgå med maximalt sex månadslöner om bolaget säger upp anställningen. Lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammanlagt kunna utgå med högst 24 månadslöner.
 
Styrelsen föreslås få frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Lön och andra ersättningar till verkställande direktören förbereds av styrelsens ersättningsutskott att presenteras för styrelsens beslut. Löner och andra ersättningar till andra ledande befattningshavare som rapporterar till verkställande direktören beslutas av den verkställande direktören i samråd med ersättningsutskottet.

INCITAMENTSPROGRAM

Det finns ett utestående optionsprogram riktade till ledande befattningshavare - TO2019/2022, som maximalt kan ge 148 000 nya B-aktier vid full konvertering. För mer information kontakta Midsona.