Midsonas aktier av serie A och B är noterade på NASDAQ OMX Stockholm i segmentet Mid Cap i sektorn Dagligvaror under benämningen MSON A respektive MSON B.

Aktiekapitalet i Midsona uppgår till 325 023 040 kronor, fördelat på 65 004 608 aktier. Det finns 755 820 aktier av serie A och 64 248 788 av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 71 806 988. En A-aktie berättigar till 10 röster och en B-aktie till en röst på stämma. Aktiens kvotvärde är 5 kronor.  Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets nettotillgångar och vinst. 

Per den 31 mars 2020 har Midsona 7 627 aktieägare.