Midsonas aktier av serie A och B är noterade på NASDAQ OMX Stockholm i segmentet Small Cap i sektorn Dagligvaror under benämningen MSON A respektive MSON B.

Aktiekapitalet i Midsona uppgår till 727 140 400 kronor, fördelat på 145 428 080 aktier. Det finns 423 784 aktier av serie A och 145 004 296 av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 149 242 136. En A-aktie berättigar till 10 röster och en B-aktie till en röst på stämma. Aktiens kvotvärde är 5 kronor.  Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets nettotillgångar och vinst. 

Per den 30 november 2022 har Midsona 11 019 aktieägare.