Midsonas årsstämma 2019 har beslutat om en utdelning för verksamhetsåret 2018 om 1,25 kr/aktie. Utdelningen delas upp på två utbetalningstillfällen med 0,65 kr/aktie (med avstämningsdag den 7 maj 2019) respektive 0,60 kr/aktie (med avstämningsdag den 31 oktober 2019) per tillfälle.

Utdelningspolicy

>30 % av resultat efter skatt

Beslut om utdelning samt utbetalning

Beslut om utdelning fattas av bolagsstämma och för det fall beslut fattas utbetalas den årsvis. Utbetalningen ombesörjes av Euroclear Sweden.

Rätt till utdelning tillfaller den som på av årsstämman fastställd avstämningsdag var registrerad som ägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

image480i.png