UTDELNINGSPOLICY

Midsonas utdelningspolicy är att utdelningen långsiktigt skall vara >30 % av resultat efter skatt. Målet är en väl avvägd andel som ger ägarna en rimlig avkastning samtidigt som bolaget tillförsäkras medel för att offensivt utveckla verksamheten.

BESLUT OM UTDELNING OCH UTBETALNING

Beslut om utdelning fattas av bolagsstämma och för det fall beslut fattas utbetalas den årsvis i en utbetalning alternativt uppdelat i två utbetalningar. Utbetalningen ombesörjes av Euroclear Sweden.

Rätt till utdelning tillfaller den som på av årsstämman fastställd avstämningsdag var registrerad som ägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.


UTDELNING PER ÅR


2015 2016 2017 2018 2019
Utdelning, SEK 1,10 1,10 1,25 1,25 1,25