UTDELNINGSPOLICY


Midsonas utdelningspolicy är att utdelningen långsiktigt skall vara >30 % av resultat efter skatt. Målet är en väl avvägd andel som ger ägarna en rimlig avkastning samtidigt som bolaget tillförsäkras medel för att offensivt utveckla verksamheten.

BESLUT OM UTDELNING OCH UTBETALNING

Beslut om utdelning fattas av bolagsstämma och för det fall beslut fattas utbetalas den årsvis i en utbetalning alternativt uppdelat i två utbetalningar. Utbetalningen ombesörjes av Euroclear Sweden.

Rätt till utdelning tillfaller den som på av årsstämman fastställd avstämningsdag var registrerad som ägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

UTDELNING PER ÅR


2016 2017 2018 2019 2020
Utdelning, SEK 1,10 1,25 1,25 1,25 1,25

ÅRSSTÄMMAN 2021 BESLUTADE

  • att utdelning för räkenskapsåret 2020 ska göras med 1,25 kr/aktie
  • att 0,65 kr ska utbetalas vid ett första utbetalningstillfälle
  • att avstämningsdatum för rätt till utdelning vid det första utbetalningstillfället ska vara den 7 maj 2021
  • att 0,60 kr ska utbetalas vid ett andra utbetalningstillfälle
  • att avstämningsdatum för rätt till utdelning vid det andra utbetalningstillfället ska vara den 26 oktober 2021