Midsona - Delårsrapport januari-september 2020

torsdag den 22 oktober 2020

Starkt fritt kassaflöde i en tid med utmanande marknadsförutsättningar

Juli-september 2020 (tredje kvartalet)

 • Nettoomsättningen uppgick till 821 Mkr (765).
 • EBITDA uppgick till 72 Mkr (77), före jämförelsestörande poster, motsvarande en marginal på 8,8 procent (10,1).
 • Periodens resultat uppgick till 34 Mkr (35), motsvarande ett resultat per aktie på 0,52 kr (0,77) före utspädning och 0,51 kr (0,77) efter utspädning.
 • Fritt kassaflöde uppgick till 64 Mkr (19).
 • I ett något annorlunda kvartal präglades Midsona mera av negativa faktorer hänförliga till Covid-19 än tidigare, emellertid stabiliserades situationen i försörjningskedjan med färre störningar.
 • Midsona tillträdde förvärvet av varumärket Gainomax, ledande inom sportnutrition, den 1 september.
 • Max Bokander utsågs till ny CFO för Midsona. Han kommer från Trelleborgskoncernen och tillträder tjänsten i januari 2021. Han kommer från den tidpunkten ingå i koncernledningen.

Januari-september 2020 (nio månader)

 • Nettoomsättning uppgick till 2 626 Mkr (2 256).
 • EBITDA uppgick till 276 Mkr (209), före jämförelsestörande poster, motsvarande en marginal på 10,5 procent (9,3).
 • Periodens resultat uppgick till 121 Mkr (62), motsvarande ett resultat per aktie på 1,85 kr (1,35) före utspädning och 1,84 kr (1,35) efter utspädning.
 • Fritt kassaflöde uppgick till 150 Mkr (52).
 • Bra försäljnings- och resultatutveckling.

Viktig händelse efter rapportperiodens utgång

 • Midsona förvärvade System Frugt A/S, en ledande nordisk aktör inom växtbaserade livsmedel med premiumvarumärket Earth Control.

Koncernchefens kommentar

Ett tudelat kvartal

Midsonas tredje kvartal var tudelat. I samband med att restriktioner kopplade till pandemin hävdes var försäljningen svag under andra halvan av juli och hela augusti, sannolikt beroende på lageravveckling hos såväl kunder som konsumenter. Mot slutet av kvartalet såg vi sedan en tydlig förbättring. Frånsett den exceptionellt starka bunkringsmånaden mars var september vår bästa försäljningsmånad i år, vilket indikerar att försäljningsminskningen under sommaren var temporär. För koncernen som helhet ökade försäljningen med 7 procent jämfört med samma period förra året, men den organiska tillväxten var -1 procent. I helhet är jag stolt över hur organisationen har hanterat pandemins effekter. Under årets nio första månader ökade vi försäljningen 16 procent och nästintill fördubblade periodens resultat jämfört med samma period föregående år.

Försäljning och resultat

Koncernens prioriterade varumärken uppvisade en tillväxt på drygt 2 procent i kvartalet. Även om lageravveckling generellt påverkade försäljningen negativt såg vi en stark tillväxt för flera varumärken. I Division South Europe fortsatte lanseringen av Happy Bio i dagligvaruhandeln i Frankrike och Spanien. Varumärket ökade med 32 procent i perioden. I Division North Europe såg vi för kvartalet en knapp försäljningsökning, som dock var lägre än förväntat. Det berodde framför allt på att den tidigare meddelade lanseringen av varumärket Davert till en större dagligvaruhandelskund försköts på grund av pandemin. Den breda utrullningen i butik kunde påbörjas först mot slutet av kvartalet, men distributionsuppbyggnaden har därefter varit snabb. Kunden har gjort nya beställningar i början av det fjärde kvartalet. I Division Nordics fortsatte varumärkena Friggs, Urtekram och Helios att växa medan utvecklingen var svagare för Kung Markatta och för flera varumärken i kategorin konsumenthälsoprodukter.

Förutom en något svagare försäljningsutveckling påverkades resultatet negativt av temporära kostnader relaterade till produktionsunderhåll efter ett första halvår med högt kapacitetsutnyttjande. EBITDA, före jämförelsestörande poster, minskade något jämfört med föregående år och uppgick till 72 Mkr (77). EBITDA-marginalen, före jämförelsestörande poster, uppgick till 8,8 procent (10,1).

Förvärv lägger grunden för expansion och för ytterligare förvärv

Efter utgången av kvartalet annonserade vi förvärvet av System Frugt, en ledande nordisk aktör inom växtbaserade livsmedel som stärker vår ställning inom torkad frukt och nötter. System Frugt är framför allt starka i Danmark genom premiumvarumärket Earth Control, som genom förvärvet blir vårt tredje största varumärke. Vi ser System Frugt som en plattform för fortsatt tillväxt inom torra växtbaserade livsmedel, men vi får också större produktionskapacitet med fina synergier. Vi räknar med årliga synergier om 34 Mkr på årsbasis med full effekt från slutet av 2022. Dessutom tillträddes varumärket Gainomax den 1 september, som gör att vi stärker positionen inom sportnutrition. Försäljningen startade bra i september i vår regi.

Vi har en stark finansiell ställning och fortsätter att utvärdera förvärv i Europa. Förvärvet av System Frugt gör Midsona till en ännu stakare aktör inom hälsa och välbefinnande, och blir genom det en attraktivare partner på marknaden. Det har uppstått fina förvärvsmöjligheter i pandemins spår och jag hoppas att vi i enlighet med vår strategi kan göra ytterligare komplementförvärv i någon av våra tre regioner inom en snar framtid.
Konsumenterna visar tydligt att de uppskattar hälsosamma produkter och vi på Midsona har skapat goda förutsättningar att infria deras förväntningar, därför ser jag positivt på framtiden. Vi står fast vid vår ödmjukt optimistiska syn och jag ser fram emot att återkomma till er.  
 

Peter ÅsbergVD och koncernchef

 

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl 08:00 CET.

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.


Dokument och länkar

Midsona - delårsrapport januari-september 2020 publ 22 okt 2020
Midsona - pressmeddelande rapport Q3 2020 publ 22 okt 2020 SVE