Kommuniké från årsstämma i Midsona AB (publ) den 5 maj 2022

torsdag den 5 maj 2022

Midsona avhöll idag den 5 maj 2022 årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Ola Erici, Johan Wester, Peter Wahlberg, Henrik Stenqvist, Heli Arantola och Sandra Kottenauer samt nyval av Jari Latvanen som ordinarie styrelseledamöter fram till tiden för nästa årsstämma. Ola Erici omvaldes som styrelseordförande. 

Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB med auktoriserade revisor Jeanette Roosberg som huvudansvarig.

Stämman beslutade vidare om arvode för styrelse- och utskottsarbete i enlighet med valberedningens förslag samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Övrigt

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier.

De fullständiga förslagen till beslut finns på www.midsona.com.

För ytterligare information kontakta:

Peter Åsberg, VD och koncernchef, +46 (0)730 26 16 32


Dokument och länkar

Pressmeddelande årsstämma 2022