Kraftfulla åtgärder för att hantera exceptionell kostnadsinflation

tisdag den 25 oktober 2022

Juli–september 2022 (tredje kvartalet)

● Nettoomsättningen uppgick till 944 Mkr (893).

● EBITDA, före jämförelsestörande poster uppgick till 50 Mkr (80), motsvarande en marginal på 5,3 procent (9,0) och EBITDA uppgick till 47 Mkr (90).

● Rörelseresultat, före jämförelsestörande poster uppgick till 10 Mkr (42), motsvarande en marginal på 1,1 procent (4,7) och rörelseresultat uppgick till –468 Mkr (48).

● Jämförelsestörande poster uppgick till –478 Mkr (6), varav nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar gjordes med –475 Mkr efter genomförda nedskrivningsprövningar.

● Periodens resultat uppgick till –478 Mkr (31), motsvarande ett resultat per aktie på –6,57 kr (0,45) före och efter utspädning.

● Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 29 Mkr (0).

Januari–september 2022 (nio månader)

● Nettoomsättningen uppgick till 2 872 Mkr (2 761).

● EBITDA, före jämförelsestörande poster uppgick till 146 Mkr (252), motsvarande en marginal på 5,1 procent (9,1) och EBITDA uppgick till 137 Mkr (271).

● Rörelseresultat, före jämförelsestörande poster uppgick till 25 Mkr (137), motsvarande en marginal på 0,9 procent (5,0) och rörelseresultat uppgick till –459 Mkr (144).

● Periodens resultat uppgick till –486 Mkr (88), motsvarande ett resultat per aktie på –6,68 kr (1,33) före och –6,68 kr (1,32) efter utspädning.

● Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 75 Mkr (–48).

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

● Styrelsen i Midsona har idag beslutat om en fullt säkerställd nyemission med företräde för befintliga aktieägare om cirka 600 Mkr, under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma.

● Finansieringsavtalet med Danske Bank och Svensk Exportkredit förlängdes med liknande villkor och sträcker sig efter förlängningen fram till september 2025.  

Koncernchefens kommentar

Tredje kvartalet var utmanande och präglades av ett högt inflationstryck. Samtidigt såg vi god efterfrågan för våra produkter, speciellt inom private label. För att möta den exceptionella kostnadsinflationen genomför vi ytterligare ett antal åtgärder med ambitionen att fullt ut kompensera för kostnadsökningarna.

Efterfrågan på hälsosam mat är fortsatt god

Försäljningen under kvartalet ökade till 944 Mkr (893), vilket för oss är ett bevis på att konsumenter vill fortsätta att äta hälsosamt. Vi såg en fortsatt stark utveckling för våra egna varumärken i kategorin hälsolivsmedel. För ekologiska produkter såg vi en svagare utveckling för våra egna varumärken medan vår försäljning för private label utvecklades starkare.

Fortsatt exceptionell kostnadsinflation

De bristsituationer och dramatiska prisökningar för i stort sett alla insatsvaror som vi såg under första halvåret – framför allt till följd av kriget i Ukraina – höll i sig under tredje kvartalet då vi drabbades av 1) den kraftiga förstärkningen av den amerikanska dollarn mot alla för oss relevanta valutor (EUR, DKK, SEK, NOK), 2) högre energikostnader, 3) kraftiga prishöjningar aviserade från underleverantörer och 4) generella indexuppräkningar. Vi har som ambition att fullt ut kompensera för kostnadsinflationen genom att så snabbt som möjligt föra över kostnadsökningarna i nästa led. Vi har höjt våra priser och planerar för ytterligare prishöjningar, som framför allt kommer att få genomslag under första kvartalet 2023. Generellt sett har våra prisaviseringar mottagits väl eftersom kostnadsinflationen och dess orsaker är väl kända.

Ytterligare kostnadsbesparingsprogam

Under kvartalet accelererade vi vårt kostnadsbesparingsprogram om 40 Mkr på årsbasis, vilket gör att det nu ligger långt före plan. Vi har bland annat minskat vår administrativa personal med cirka tio procent och genom att anställa personal i våra produktionsenheter i stället för att förlita oss på dyrare temporär personal har vi fått ner våra kostnader även inom produktionen. Kostnadsbesparande åtgärder och hittills implementerade prisökningar gjorde att resultatet förbättrades månad för månad under kvartalet. Kostnadsinflationen var dock så pass hög att kvartalets resultat försämrades jämfört med samma period föregående år. Därför utökar vi nu kostnadsbesparingsprogrammet med ambitionen att spara ytterligare cirka 20 Mkr på årsbasis. EBITDA, före jämförelsestörande poster, uppgick till 50 Mkr (80) och förbättrades sekventiellt med stöd av genomförda prisökningar och kostnadsbesparingar.

När det gäller den fortsatta kostnadsutvecklingen för insatsvaror är det svårt att ge en prognos och volatiliteten i både råvarupriser och valutor (framför allt USD och EUR) är en kontinuerlig utmaning. Dock ser utfallet av årets skördar bättre ut och många råvarupriser har stabiliserat sig i lokala valutor. Därför är vi mer optimistiska om prisläget idag än tidigare under året.

Starkt kassaflöde

Trots att vi bygger en del lager inför den viktiga julförsäljningen kan vi visa upp ett positivt fritt kassaflöde på 22 Mkr (–8) för tredje kvartalet.

Företrädesemission och nedskrivningar

Styrelsen har idag beslutat om en nyemission om cirka 600 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare, under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma. Huvudägaren, Stena Adactum AB, har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i nyemissionen samt utfärdat en emissionsgaranti för återstående del i emissionen. Syftet med emissionen är att minska skuldsättningsgraden, stärka vår finansiella position för att främja en långsiktigt hållbar kapitalstruktur och öka vår finansiella flexibilitet. I skenet av den svagare resultatutvecklingen har styrelsen även beslutat om en nedskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar om totalt cirka 475 Mkr i de kassagenererande enheterna North Europe och South Europe. Nedskrivningarna har ingen kassaflödespåverkande effekt i kvartalet.

Vi ser framåt med tillförsikt

Utmaningarna till trots ser vi framåt med tillförsikt. Vi är fullt fokuserade på att stärka vårt resultat och ser den stabila försäljningen som ett gott tecken på att intresset för hälsosam mat fortsatt är högt. Vi ser att de prisökningar vi fått igenom och att de kostnadsbesparande åtgärder vi har genomfört biter allt bättre. Trots prisökningar gör konsumenterna hållbara val vilket märks i att våra prisökningar generellt sett har god acceptans och får successivt genomslag. Vi planerar för ytterligare prisökningar som kommer få genomslag på försäljning främst under det första kvartalet 2023. Vi hoppas och tror att vi har de största kostnadsökningarna bakom oss och ser framtiden an med tillförsikt. Den starka underliggande konsumenttrenden för hållbara och växtbaserade produkter fortsätter.

Peter Åsberg

VD och koncernchef

För mer information vänligen kontakta CEO och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32 eller CFO Max Bokander, +46 (0)708 65 13 64

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Peter Åsbergs och Max Bokanders försorg för offentliggörande den 25 oktober 2022 kl. 08:00 CEST.


Dokument och länkar

Midsona_Q3_2022
Pressmeddelande Midsona Q3 2022