Kallelse till extra bolagsstämma i Midsona AB (publ)

tisdag den 22 november 2022

Aktieägarna i Midsona AB (publ), org. nr 556241–5322, (”Midsona”) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 20 december 2022.

Styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 20 december 2022.

Den som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken per den 12 december 2022; och
 • anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear tillhanda senast den 19 december 2022.

Notera att eventuella innehav av betalda tecknade aktier (BTA) i den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 25 oktober 2022 inte medför rösträtt vid stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, exempelvis har sina aktier i en depå, måste – utöver att anmäla sig – begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per avstämningsdagen den 12 december 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 14 december 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Som angivits ovan har styrelsen beslutat att aktieägare endast ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Midsonas webbplats, www.midsona.com.

Aktieägare kan poströsta på något av följande sätt:

 1. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Midsona AB, ”extrastämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast den 19 december 2022.
 2. Aktieägare kan även senast den 19 december 2022 avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclears webbplats, https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Midsonas webbplats, www.midsona.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Eventuella frågor om poströstningsförfarandet hänvisas till Euroclear på telefon 08-402 91 33 (måndag till fredag mellan kl. 09.00 – 16.00).

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i stämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av två justeringspersoner
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Val av nya styrelseledamöter
 7. Val av styrelseordförande

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Till ordförande vid stämman föreslår styrelsen styrelsens ordförande Ola Erici, eller vid dennes förhinder, den styrelsen anvisar. 

Val av två justeringspersoner (punkt 2)

Styrelsen föreslår Henrik Munthe (Stena Adactum) och Ulrik Grönvall (Swedbank Robur), eller vid förhinder av någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Som röstlängd föreslås den röstlängd som har upprättats av Euroclear, baserat på bolagsstämmoaktieboken, samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna.

Val av nya styrelseledamöter (punkt 6)

Vid årsstämman den 5 maj 2022 beslutades att styrelsen ska bestå av sju ledamöter.

Valberedningen, som består av Henrik Munthe, utsedd av Stena Adactum AB, tillika valberedningens ordförande, Bo Lundgren, utsedd av Swedbank Robur Fonder, Bengt Belfrage, utsedd av Nordea Fonder samt Ola Erici, styrelseordförande i Midsona och sammankallande i valberedningen, har föreslagit att Patrik Andersson samt Anders Svensson ska väljas till nya styrelseledamöter. Valberedningen har informerats om att styrelseordföranden Ola Erici och styrelseledamoten Peter Wahlberg har ställt sina platser till förfogande i samband med detta nyval.

Om bolagsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, medför det att styrelsen därefter består av Patrik Andersson, Heli Arantola, Sandra Kottenauer, Jari Latvanen, Henrik Stenqvist, Anders Svensson samt Johan Wester.

Styrelseledamöter erhåller arvode för sitt arbete i enlighet med vad som beslutades av årsstämman 2022, vilket medför att arvodet ska fördelas proportionerligt mellan avgående och nya ledamöter i förhållande till mandattidens varaktighet.

Information om till nyval föreslagna styrelseledamöter

Patrik Andersson (född 1963) var fram till nyligen koncernchef för börsnoterade kontanthanteringsbolaget Loomis, en post han innehaft sedan 2016. Tidigare befattningar inkluderar vd för Orkla Foods Sweden, vd för Rieber&Søn, chef för Swedish Match North Europe Division och vd för Wasabröd. Innan dess arbetade Patrik i olika chefspositioner inom Unilever-koncernen under 12 år.

Patrik innehar inga aktier i Midsona.

Utbildning: Master’s degree in economics and Business Administration, University of Lund.

Anders Svensson (född 1964) kommer senast från rollen som vd för ICA Sverige, där han var verksam i över 13 år. Innan dess hade Anders ledande operativa roller, bl.a. som vd på Arla Foods Sverige samt flera roller inom Procter & Gamble. Anders är för närvarande styrelseordförande i Stadium och Svensk Handel, samt styrelseledamot i Skistar och Svenskt Näringsliv.

Anders innehar 35 000 aktier av serie B i Midsona.

Utbildning: Bachelor of Science in Business Administration and Managerial Economics, University of Lund.

Både Patrik Andersson och Anders Svensson är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Val av ny styrelseordförande (Punkt 7)

Valberedningen föreslår att Patrik Andersson väljs till styrelseordförande.

Antal aktier

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 72 714 040, varav 298 320 aktier av serie A och 72 415 720 aktier av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 75 398 920. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar

Övriga handlingar avseende stämman kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida www.midsona.com, och sändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken kommer att hållas tillgänglig hos bolaget.

Frågor

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till Midsona senast tio dagar före stämman, till adress Midsona AB (publ), PO Box 21009, SE-200 21 Malmö eller via e-post till Tora Molander, tora.molander@midsona.com. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Midsonas webbplats www.midsona.com och på Midsonas huvudkontor Dockplatsen 16, 211 19 Malmö senast den 15 december 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Malmö i november 2022

Midsona AB (publ)


Dokument och länkar

Pressmeddelande Kallelse EGM december 2022