Extra bolagsstämma i Midsona

torsdag den 24 november 2022

På Midsona ABs (publ) (”Midsona” eller ”Bolaget”) extra bolagsstämma den 24 november 2022 beslutades, i enlighet med tidigare kommunicerad information, följande:

  • Att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra §§ 4 och 5 i Midsonas bolagsordning, varvid gränserna för bolagets aktiekapital ändras till lägst 500 000 000 kronor och högst 2 000 000 000 kronor samt att gränserna för antal aktier i Bolaget ändras till lägst 100 000 000 och högst 400 000 000 aktier.
  • Att godkänna styrelsens beslut från den 25 oktober 2022 om att Bolagets aktiekapital ska ökas genom nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Genom företrädesemissionen kommer Midsonas aktiekapital att öka med högst 363 570 200 kronor genom nyemission av högst 72 714 040 aktier, varav högst 298 320 aktier av serie A och högst 72 415 720 aktier av serie B.

De nya aktierna ska emitteras till en teckningskurs om 8,25 kronor per aktie oavsett aktieslag.

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter som medför rätt till deltagande i företrädesemissionen med företrädesrätt är den 28 november 2022. Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie av serie A och en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie av serie B. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier (primär företrädesrätt), varvid en (1) teckningsrätt av serie A ger rätt till teckning av en (1) ny aktie av serie A och en (1) teckningsrätt av serie B ger rätt till teckning av en (1) ny aktie av serie B. 

Teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter.

Såsom framgår av Midsonas pressmeddelande den 25 oktober 2022 har Stena Adactum AB (”Stena Adactum”), som innehar cirka 29,8 procent av aktierna och cirka 29,8 procent av rösterna i Midsona, ingått tecknings- och garantiåtagande i samband med företrädesemissionen. Aktiemarknadsnämnden har beviljat Stena Adactum dispens från den budplikt som skulle kunna uppkomma som en följd av lämnat tecknings- och garantiåtagande. Dispensen, såvitt avser garantiåtagandet, och således också garantiåtagandet, var villkorad av att aktieägarna inför bolagsstämman informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Stena Adactum högst kan få genom att teckna aktier utöver sin företrädesrätt, samt att emissionsbeslutet godkänns av bolagsstämman med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman, varvid man ska bortse från de aktier som innehas och på stämman företräds av Stena Adactum.

Då aktieägarna inför bolagsstämman informerades enligt ovan, samt att emissionsbeslutet godkändes av bolagsstämman med mer än två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman, varvid man bortsåg från de aktier som företräddes av Stena Adactum, är således villkoren för Aktiemarknadsnämndens dispens uppfyllda.

För ytterligare detaljer samt bakgrund och motiv för företrädesemissionen, se Midsonas pressmeddelanden från den 25 oktober 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Åsberg, VD och Koncernchef

Telefon: +46 730 26 16 32

E-post: peter.asberg@midsona.com

Max Bokander, CFO

Telefon: +46 708 65 13 64

E-post: max.bokander@midsona.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 november 2022, kl. 13.00 CET.


Dokument och länkar

Midsona AB - Pressmeddelande - EGM