Midsona Bokslutskommuniké 2022

torsdag den 2 februari 2023

Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten efter vidtagna åtgärder

Oktober–december 2022 (fjärde kvartalet)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 027 Mkr (1 012).
 • EBITDA, före jämförelsestörande poster uppgick till 45 Mkr (61), motsvarande en marginal på 4,4 procent (6,0) och EBITDA uppgick till 39 Mkr (58).
 • Rörelseresultat, före jämförelsestörande poster uppgick till 5 Mkr (20), motsvarande en marginal på 0,5 procent (2,0) och rörelseresultat uppgick till –6 Mkr (17).
 • Periodens resultat uppgick till –15 Mkr (1), motsvarande ett resultat per aktie på –0,19 kr (0,01) före och efter utspädning.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 128 Mkr (–16).
 • Styrelsen i Midsona beslutade om och genomförde en fullt säkerställd nyemission med företräde för befintliga aktieägare om 600 Mkr före emissionskostnader, efter godkännande från en extra bolagsstämma.
 • Finansieringsavtalet med Danske Bank och Svensk Exportkredit förlängdes och sträcker sig efter förlängningen fram till september 2025.

Januari–december 2022 (helår) 

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 899 Mkr (3 773).
 • EBITDA, före jämförelsestörande poster uppgick till 191 Mkr (313), motsvarande en marginal på 4,9 procent (8,3) och EBITDA uppgick till 176 Mkr (329).
 • Rörelseresultat, före jämförelsestörande poster uppgick till 30 Mkr (157), motsvarande en marginal på 0,8 procent (4,2) och rörelseresultat uppgick till –465 Mkr (161).
 • Jämförelsestörande poster uppgick till –495 Mkr (4), varav nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar gjordes med –480 Mkr efter genomförda nedskrivningsprövningar.
 • Periodens resultat uppgick till –501 Mkr (89), motsvarande ett resultat per aktie på –6,73 kr (1,31) före och –6,73 kr (1,30) efter utspädning.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 203 Mkr (–64).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2022.  

Koncernchefens kommentar

Fjärde kvartalet var fortsatt utmanande och präglades av samma trender som vi sett tidigare under året; ett högt inflationstryck, men samtidigt med ett underliggande intresse för hälsosam, ekologisk mat. Vi fortsatte implementeringen av kostnadsbesparande åtgärder samt förberedde prisökningar med målet att fullt ut kompensera för kostnadsökningarna.

Fortsatt god efterfrågan vid lägre prispunkter

Försäljningen under kvartalet ökade till 1 027 Mkr (1 012) med god tillväxt för våra konventionella varumärken såsom Friggs och Gainomax. Efterfrågan på ekologiska alternativ var fortsatt god och jämfört med tredje kvartalet mildrades tappet för vår ekologiska försäljning. Helios i Norge uppvisade särskilt god tillväxt, men framför allt var tillväxten för private label där prispunkterna är något lägre stark. Sammantaget kan vi konstatera att konsumenternas intresse för våra varumärken och hälsosamma val är intakt.

Prishöjningar får genomslag under första kvartalet 2023

Den exceptionella kostnadsinflation som präglade 2022 fortsatte under fjärde kvartalet. Våra prishöjningar kommer som tidigare kommunicerats framförallt att få genomslag under första kvartalet 2023, vilket under det fjärde kvartalet 2022 syntes i en fortsatt låg bruttomarginal. EBITDA, före jämförelsestörande poster, minskade till 45 Mkr (61), framförallt till följd av den pressade bruttomarginalen, men också på grund av utmaningar i divisionen South Europe där vi hade höga temporära produktions-omkostnader. Vi bedömer att dessa problem kommer att lösas under första kvartalet 2023 och att de framgångsrika kostnadsbesparingar som genomförts i koncernen kommer att synas i siffrorna framgent. Vi bedömer dock att bruttomarginalen under första kvartalet 2023 kan komma att vara fortsatt pressad eftersom vissa kunder passar på att köpa på sig lager innan aviserade prisökningar slår igenom från mitten av februari.

Förstärkt plattform inför framtiden 

Vi har arbetat med att ta ned våra kostnader, men också med att förstärka kassaflödet, vilket resulterade i ett fritt kassaflöde på 120 Mkr (–25). Det är det enskilt starkaste kvartalet någonsin, mycket tack vare en effektivare lagerhantering. Den under kvartalet genomförda nyemissionen om cirka 600 miljoner kronor och vår starka kassaflödesfokus gjorde att nettoskulden vid årsskiftet nästan var halverad jämfört med ett år tidigare. Därmed har vi idag en stabilare plattform att bygga vidare på.

Något ljusare kostnadsutveckling

När det gäller den fortsatta kostnadsutvecklingen för insatsvaror ser vi en viss stabilisering i prisbilden på världsmarknaden. Priserna på ekologiskt sätts dock inte där, utan är mer lokalt förankrade, och där ser vi inte samma tydliga skifte. Vår bedömning är ändå att även priserna på ekologiskt kommer att stabiliseras. Även transport¬kostnaderna har kommit ner något och energikostnaderna har inte blivit riktigt så höga som tidigare befarats. När det gäller den valutamotvind som vi hade under större delen av året såg vi att den mildrades något under kvartalet. Det var positivt att euron och den danska kronan stärktes gentemot dollarn, men kronans fortsatta svaga ställning gentemot euron påverkade negativt.

Vi ser framåt med tillförsikt

Trots ett fortsatt osäkert läge under inledningen av 2023 är vi försiktigt positiva. Den genomförda nyemissionen gör att vi står mycket stabilt och jag vill passa på att tacka för förtroendet. Vi fortsätter att genomföra en mängd åtgärder med fullt fokus på att stärka resultatet och ser att våra kostnadsbesparande åtgärder successivt får önskat genomslag. Dessutom kommer prisökningar under första kvartalet 2023 göra att vi kommer ikapp det kostnadsgap vi sett under tidigare kvartal. Sammantaget ser vi framåt med tillförsikt.

Peter Åsberg

VD och koncernchef

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Åsberg, VD och Koncernchef

Telefon: +46 730 26 16 32

E-post: peter.asberg@midsona.com

Max Bokander, CFO

Telefon: +46 708 65 13 64

E-post: max.bokander@midsona.com

Om Midsona

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Peter Åsbergs och Max Bokanders försorg för offentliggörande den 2 februari, 2023 kl. 8:00 CET.


Dokument och länkar

Midsona_Q4_2022
Pressmeddelande - Midsona Bokslutskommuniké 2022