Kommuniké från årsstämma i Midsona AB (publ) den 4 maj 2023

torsdag den 4 maj 2023

Midsona avhöll idag den 4 maj 2023 årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Patrik Andersson, Sandra Kottenauer, Jari Latvanen, Henrik Stenqvist, Anders Svensson, Johan Wester samt nyval av Anna-Karin Falk som ordinarie styrelseledamöter fram till tiden för nästa årsstämma. Patrik Andersson omvaldes som styrelseordförande. 

Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB med auktoriserade revisor Jeanette Roosberg som huvudansvarig.

Stämman beslutade vidare om arvode för styrelse- och utskottsarbete i enlighet med valberedningens förslag samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Övrigt

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2022.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier.

De fullständiga förslagen till beslut finns på www.midsona.com.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Peter Åsberg, VD och Koncernchef

Telefon: +46 730 26 16 32

OM MIDSONA

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.


Dokument och länkar

Pressmeddelande årsstämma 2023