Midsona halvårsrapport januari-juni 2023

torsdag den 20 juli 2023

Marginalerna förbättrades med stöd av prishöjningar

April–juni 2023 (andra kvartalet)

  • Nettoomsättningen uppgick till 893 Mkr (956). Avslutade distributionsavtal bidrog till en nettoomsättning på 66 Mkr i jämförelseperioden.
  • EBITDA, före jämförelsestörande poster uppgick till 39 Mkr (34), motsvarande en marginal på 4,4 procent (3,6) och EBITDA uppgick till 25 Mkr (28).
  • Rörelseresultat, före jämförelsestörande poster uppgick till –1 Mkr (–7), motsvarande en marginal på –0,1 procent (–0,7) och rörelseresultat uppgick till –15 Mkr (–13).
  • Periodens resultat uppgick till –32 Mkr (–20), motsvarande ett resultat per aktie på –0,22 kr (–0,28) före och efter utspädning.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 17 Mkr (54).

Januari–juni 2023 (sex månader)

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 867 Mkr (1 928). Avslutade distributionsavtal bidrog till en nettoomsättning på 97 Mkr i jämförelseperioden.
  • EBITDA, före jämförelsestörande poster uppgick till 99 Mkr (96), motsvarande en marginal på 5,3 procent (5,0) och EBITDA uppgick till 80 Mkr (90).
  • Rörelseresultat, före jämförelsestörande poster uppgick till 20 Mkr (15), motsvarande en marginal på 1,1 procent (0,8) och rörelseresultat uppgick till 1 Mkr (9).
  • Periodens resultat uppgick till –38 Mkr (–8), motsvarande ett resultat per aktie på –0,26 kr (–0,11) före och efter utspädning.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 99 Mkr (46).  

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Årets andra kvartal var utmanande, framför allt på grund av en svag efterfrågan för kategorin ekologiska produkter, men också på grund av svag svensk och till viss del norsk valuta. Försäljningen uppgick till 893 Mkr (956), en minskning som var helt hänförlig till avslutade distributionsavtal. Dessa distributionsavtal hade en nettoomsättning på 66 Mkr i jämförelseperioden. För våra konventionella varumärken i kategorin hälsolivsmedel var utvecklingen mycket god. Friggs växte exempelvis med 19 procent.

Nordics gjorde goda framsteg, trots avslutade distributionsuppdrag och ofördelaktig valutautveckling. North Europe utvecklades svagare i jämförelse med föregående år till följd av lägre affärsvolymer, medan South Europe hade organisk tillväxt men med fortsatta produktionsutmaningar, som vi räknar med att lösa under det tredje kvartalet.

Marknaden för ekologiskt minskar

Hushållens snabbt ökade levnadsomkostnader har medfört en temporär skiftning i konsumenters köpmönster för ekologiska produkter. Vi har inte några exakta siffror över marknadsutvecklingen, men den minskade på alla våra geografiska marknader när konsumenter i högre utsträckning valde private label produkter i det lägre prissegmentet eller konventionella produkter i kategorin hälsolivsmedel. För Midsona innebar det en volymminskning. Vi kommer under kommande kvartal att kompensera volymminskningen med tillverkning av konventionella produkter och vi arbetar aktivt med att hitta nya källor till volym. Vi ser ett stort intresse och har många offerter ute.

Bruttomarginalen förbättrades med stöd av prishöjningar

Bruttomarginalen för kvartalet förbättrades betydligt jämfört med föregående år. Det är en direkt effekt av genomförda prisökningar, men förbättringen skulle varit avsevärt större om det inte varit för negativa valutaeffekter, fortsatt höga priser på insatsvaror och lägre försäljningsvolymer.

Den största negativa effekten kom från ogynnsamma utvecklingen för den svenska och norska kronan mot EUR och USD, som gav så pass stor negativ effekt att vi nu överväger nya prisökningar på vissa geografiska marknader. Dessutom var våra kostnader för insatsvaror fortsatt höga. Under kvartalet kom priserna för exempelvis ekologiskt bara ned marginellt, och inte så mycket som man skulle kunna tro givet marknadens höga lagernivåer och minskade efterfrågan. Framtida prisnivåer på ekologiskt kommer till stor del att bestämmas av kommande skördar, men det är ännu för tidigt att uttala sig om utfallet.

Fortsatta effektiviseringar

Vårt arbete med att effektivisera bolaget och produktportföljen fortgår. Under kvartalet har vi avvecklat olönsamma och underpresterande varumärken och produkter, vilket minskat komplexiteten och som på sikt kommer att förstärka lönsamheten. De kostnadsbesparingar som vi hittills aviserat har haft avsedd effekt, men den svaga volymutvecklingen gör att vi ytterligare måste minska våra kostnader.

EBITDA-resultatet, före jämförelsestörande poster, om 39 Mkr (34) var en förbättring jämfört med samma kvartal föregående år, vilket var första gången på nästan två år som vi såg sådan resultatförbättring. Vi är inte nöjda, men vi ser ändå att detta är första tecknet på en vändning. Vi har fortsatt fokus på rörelsekapital och då särskilt varulager, där kapitalbindningen reducerats med över 100 Mkr i jämförelse med motsvarande period föregående år.

Trots utmanande läge har vi tillförsikt om framtiden

Trots ett utmanande kvartal ser vi positivt på framtiden. Det är olyckligt att ekologisk, som är både hälsosamt och hållbart, just nu minskar till förmån för mindre hållbara alternativ, men jag är övertygad om att de långsiktiga utsikterna fortsatt är positiva. Vi fortsätter att genomföra en mängd åtgärder för att stärka resultatet och sammantaget ser vi framåt med tillförsikt.

Peter Åsberg

VD och koncernchef

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Peter Åsberg, VD och Koncernchef

Telefon: +46 730 26 16 32

E-post: peter.asberg@midsona.com

Max Bokander, CFO

Telefon: +46 708 65 13 64

E-post: max.bokander@midsona.com

OM MIDSONA

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Denna information är sådan information som Midsona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 20 juli 2023 kl. 8:00 CEST.


Dokument och länkar

Midsona_Q2_2023_SV
Pressmeddelande - Halvårsrapport 2023