MIDSONA DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2023

torsdag den 26 oktober 2023

Starkt kassaflöde och förbättrat rörelseresultat

Juli–september 2023 (tredje kvartalet)

  • Nettoomsättningen uppgick till 923 Mkr (944). Avslutade distributionsavtal bidrog till en nettoomsättning på 47 Mkr i jämförelseperioden.
  • EBITDA, före jämförelsestörande poster uppgick till 58 Mkr (50), motsvarande en marginal på 6,3 procent (5,3) och EBITDA uppgick till 49 Mkr (47).
  • Rörelseresultat, före jämförelsestörande poster uppgick till 18 Mkr (10), motsvarande en marginal på 2,0 procent (1,1) och rörelseresultat uppgick till 9 Mkr (–468). Jämförelsestörande poster ingick i rörelseresultatet med –9 Mkr (–478) Mkr.
  • Periodens resultat uppgick till –18 Mkr (–478), motsvarande ett resultat per aktie på –0,12 kr (–6,57) före och efter utspädning.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 87 Mkr (29).

Januari–september 2023 (nio månader)

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 790 Mkr (2 872). Avslutade distributionsavtal bidrog till en nettoomsättning på 144 Mkr i jämförelseperioden.
  • EBITDA, före jämförelsestörande poster uppgick till 157 Mkr (146), motsvarande en marginal på 5,6 procent (5,1) och EBITDA uppgick till 129 Mkr (137).
  • Rörelseresultat, före jämförelsestörande poster uppgick till 38 Mkr (25), motsvarande en marginal på 1,4 procent (0,9) och rörelseresultat uppgick till 10 Mkr (–459). Jämförelsestörande poster ingick i rörelseresultatet med –28 Mkr (–484) Mkr.
  • Periodens resultat uppgick till –56 Mkr (–486), motsvarande ett resultat per aktie på –0,39 kr (–6,68) före och efter utspädning.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 186 Mkr (75).

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Vi tog under det tredje kvartalet tydliga steg i rätt riktning, trots ett utmanade marknadsläge. Nettoomsättningen minskade med 2 procent till 923 Mkr (944), men justerat för avslutade distributionsavtal, som tillsammans hade en nettoomsättning på 47 Mkr i jämförelseperioden, ökade nettoomsättningen med 3 procent. Flera av våra större egna varumärken utvecklades väl, så som Friggs som uppvisade en stark försäljningstillväxt på 16 procent. Försäljningen i kategorin ekologiska produkter ökade som helhet med 5 procent, där flera av koncernens egna varumärken hade en positiv utveckling.

Förbättrad bruttomarginal

Bruttomarginalen, före jämförelsestörande poster, ökade till 25,7 procent (23,6) med stöd av prisökningar och avveckling av olönsamma produkter och varumärken, men motverkades delvis av fortsatt höga kostnader för insats- och färdigvaror. Dessutom var varumixen ogynnsam med en relativt högre andel kontraktstillverkade produkter med generellt lägre marginal. Våra höga varukostnader beror både på oförändrade höga råvarupriser och på en fortsatt ogynnsam valutakursutveckling för både den svenska kronan och norska kronan mot både USD och EUR.

Genomförda åtgärder förbättrade resultatet

Lönsamheten i Nordics var fortsatt stark med en förbättrad och tvåsiffrig EBITDA-marginal, trots valutamotvind och avslutade distributionsavtal, samt större sekventiella långsiktiga investeringar i våra egna varumärken. Resultatet var främst en konsekvens av en god utveckling för flertalet av våra egna varumärken samt ett framgångsrikt förändringsarbete på den danska marknaden. Våra utmaningar finns i North Europe och South Europe med en svag, om än förbättrad, lönsamhet. I North Europe är marknaden för ekologiska produkter särskilt utmanande med för oss minskade volymer som resultat. Vi har inlett ett dedikerat arbete för att öka kundbasen både för våra egna varumärken och kontraktstillverkade produkter. Under innevarande kvartal har vi också slutit ett antal nya avtal som förväntas att ge positiv effekt från början av 2024. I South Europe såg vi förbättrad lönsamhet på den franska marknaden medan vi fortsatt hade produktionstekniska utmaningar på den spanska marknaden. Vi arbetar nu dedikerat med att förbättra flödena i produktionen samt omförhandla alternativt avsluta ett antal olönsamma kontrakt på den spanska marknaden. Synergier från omstruktureringsprogram realiserades och sänkte kostnadsbasen för både försäljnings- och administrationskostnader. EBITDA, före jämförelsestörande poster, förbättrades till 58 Mkr (50).

Nytt innovativt marknadskoncept ska öka försäljningen

Nytt innovativt marknadskoncept; ”Genvägen till en god handling” är ett av våra långsiktiga marknadsföringsinitiativ, som syftar till att öka försäljningen av våra egna varumärken i kategorin ekologiska produkter. Konceptet har lanserats i Sverige för Kung Markatta och den initiala responsen från kunder och konsumenter var positiv. Konceptet ska nu lanseras i marknad efter marknad och under fjärde kvartalet är det varumärket Urtekram som står på tur för lansering i Danmark och Finland.

Starkt fritt kassaflöde

Ett stort fokus har legat på att minska rörelsekapitalet och förbättra kassaflödet. Varulager har i fasta valutor reducerats med över 200 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år genom bland annat förbättrade lagerhanteringsrutiner och optimerade lagernivåer. Det medförde att fritt kassaflöde förbättrades till 80 Mkr (22) och genom dessa insatser kunde nettoskulden reduceras med 95 Mkr innevarande kvartal.

Vi går stärkta framåt

Jag är fortsatt övertygad om att de långsiktiga utsikterna för hälsosamma och hållbara val är positiva. Vi fortsätter att arbeta enligt vår långsiktiga plan om att våra varumärken ska vara relevanta även om konsumenterna håller hårdare i plånboken. För att förbättra vår position kommer vi även att genomföra nödvändiga kostnadsbesparingar och fortsätta att optimera vårt rörelsekapital. Stärkta av att de åtgärder som vi hittills har genomfört har haft effekt, ser vi framåt med tillförsikt.

Peter Åsberg

VD och koncernchef

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Peter Åsberg, VD och Koncernchef

Telefon: +46 730 26 16 32

E-post: peter.asberg@midsona.com

Max Bokander, CFO

Telefon: +46 708 65 13 64

E-post: max.bokander@midsona.com

OM MIDSONA

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Denna information är sådan information som Midsona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 26 oktober 2023 kl. 8:00 CEST.


Dokument och länkar

Midsona_Q3_2023_SV
Pressmeddelande - Delårsrapport Q3 2023