Midsona – Bokslutskommuniké 2023

torsdag den 1 februari 2024

Rekordstarkt fritt kassaflöde och fortsatt förbättrade marginaler

Oktober–december 2023 (fjärde kvartalet)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 003 Mkr (1 027). Avslutade distributionsavtal bidrog till en nettoomsättning på 47 Mkr i jämförelseperioden.
 • EBITDA, före jämförelsestörande poster uppgick till 60 Mkr (45), motsvarande en marginal på 6,0 procent (4,4) och EBITDA uppgick till 57 Mkr (39).
 • Rörelseresultat, före jämförelsestörande poster uppgick till 22 Mkr (5), motsvarande en marginal på 2,2 procent (0,5) och rörelseresultat uppgick till 19 Mkr (–6). Jämförelsestörande poster ingick i rörelseresultatet med –3 Mkr (–11) Mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 3 Mkr (–15), motsvarande ett resultat per aktie på 0,03 kr (–0,19) före och efter utspädning.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 157 Mkr (128).

Januari–december 2023 (helår)

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 793 Mkr (3 899). Avslutade distributionsavtal bidrog till en nettoomsättning på 191 Mkr i jämförelseperioden.
 • EBITDA, före jämförelsestörande poster uppgick till 217 Mkr (191), motsvarande en marginal på 5,7 procent (4,9) och EBITDA uppgick till 186 Mkr (176).
 • Rörelseresultat, före jämförelsestörande poster uppgick till 60 Mkr (30), motsvarande en marginal på 1,6 procent (0,8) och rörelseresultat uppgick till 29 Mkr (–465). Jämförelsestörande poster ingick i rörelseresultatet med –31 Mkr (–495) Mkr.
 • Periodens resultat uppgick till –53 Mkr (–501), motsvarande ett resultat per aktie på –0,36 kr (–6,73) före och efter utspädning.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 343 Mkr (203).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2023.

Koncernchefens kommentar

Under fjärde kvartalet fortsatte vi att ta viktiga steg i rätt riktning och kunde se tydliga resultat av vårt arbete, framför allt i förbättrade marginaler och ett rekordstarkt fritt kassaflöde. Därför går vi stärkta in i 2024.

Friggs utvecklades starkt och ekologiskt ökade

Nettoomsättningen minskade med 2 procent till 1 003 Mkr (1 027), men justerat för avslutade distributionsavtal och avyttrade varumärken, som tillsammans hade en nettoomsättning på 50 Mkr i jämförelseperioden, ökade nettoomsättningen med 2 procent. Flera av våra större varumärken, så som Davert, Friggs och Helios fortsatte att utvecklas väl och uppvisade en tvåsiffrig tillväxt. För kategorin ekologiska produkter såg vi en försäljningstillväxt på 5 procent.

Optimerad produktportfölj stärkte bruttomarginalen

Bruttomarginalen, före jämförelsestörande poster, förbättrades till 25,4 procent (22,6) efter genomförda prishöjningar och produktportföljsrationaliseringar. Arbetet med att optimera och förenkla produktportföljen fortsatte där olönsamma produkter avvecklades och vissa ogynnsamma kontraktstillverkningsavtal avslutades. Dessutom avyttrades två mindre icke-strategiska varumärken. Den positiva marginalutvecklingen motverkades dock delvis av en fortsatt svag valutakursutveckling för den svenska kronan och den norska kronan mot de viktiga valutorna EUR och USD under merparten av perioden. Både den svenska kronan och norska kronan började under december stärkas mot både EUR och USD men hann inte få någon effekt på marginalen under kvartalet. För flertalet insatsvaror och färdigvaror var prisbilden stabil, men på fortsatt höga prisnivåer. Sammantaget har vi idag en robustare affär och arbetet med att optimera produktportföljen fortsätter.

Nordics fortsatt ett draglok

Nordics fortsatte att uppvisa god lönsamhet med en mycket stark förbättring i Danmark efter ett framgångsrikt förändringsarbete. Vårt nya marknadsföringskoncept för våra ekologiska varumärken i Norden togs emot väl av både kunder och konsumenter, med en positiv effekt på försäljningen. Hittills har konceptet lanserats för Kung Markatta och Urtekram. Utmaningen med ogynnsam valuta kvarstod och påverkade resultatet negativt, framför allt i Sverige.

    Under kvartalet fortsatte vårt arbete med de utmaningar vi har för North Europe och South Europe där vi i viss mån lyckades förbättra resultaten. För North Europe ökade försäljningen med 9 procent framför allt till följd av en stark tillväxt för det egna varumärket Davert som ökade med 17 procent, som en konsekvens av nya listningar. Genomförda åtgärder i verksamheten gav bra effekt och resultatet förbättrades.

    För South Europe förbättrades situationen under perioden avseende utmaningar relaterade till produktionsanläggningen i Spanien. Samtidigt omförhandlades ett större kontraktstillverkningsuppdrag till en bättre prisbild, vilket gör att utsikterna ser betydligt ljusare ut för kommande kvartal. I Frankrike såg vi en fortsatt stabilisering av lönsamheten.

    För koncernen förbättrades EBITDA, före jämförelsestörande poster, till 60 Mkr (45).

Rekordstarkt fritt kassaflöde

Aktiva åtgärder för att minska rörelsekapitalet och förbättra kassaflödet gav effekt under kvartalet. Kapitalbindningen i varulager minskade med 88 Mkr under det fjärde kvartalet och bidrog till ett fritt kassaflöde om 151 Mkr (120). Fritt kassaflöde förbättrades till 315 Mkr (180) på helårsbasis, vilket medfört att vi successivt har kunnat minska nettoskulden med 278 Mkr till 496 Mkr under året.

Försiktigt positiv inför 2024

För att ytterligare stärka vår position kommer vi att fortsätta att harmonisera sortimentet genom ett minskat antal artiklar, omförhandling av olönsamma avtal och avyttring av icke strategiska varumärken. Vi har redan sett positiva effekter av genomförda sortimentsförändringar vilket gör att vi har en stabil bas att utgå från. Dessutom har råvarupriserna stabiliserats och valutan börjat gå i fördelaktig riktning. Flera studier visar på att människor vill äta hälsosamt och hållbart. Med en strategi och affärsidé som bygger på en passion för hälsosam, naturlig och hållbar mat är hållbarhet en integrerad del av vår verksamhet. I takt med inflationen avtar och att eventuella räntesänkningar implementeras ser jag med tillförsikt fram emot en köpstarkare konsument som kan betala för hållbara alternativ. Sammantaget är jag försiktigt positiv till det generella marknadsläget och Midsonas utsikter under 2024.

Peter Åsberg

VD och koncernchef

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Åsberg, VD och Koncernchef

Telefon: +46 730 26 16 32

E-post: peter.asberg@midsona.com

Max Bokander, CFO

Telefon: +46 708 65 13 64

E-post: max.bokander@midsona.com

Om Midsona

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Denna information är sådan information som Midsona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 1 februari 2024 kl. 8:00 CET.


Dokument och länkar

Midsona_Q4_2023
Pressmeddelande - Bokslutskommuniké 2023