Vi förväntar oss att alla enheter inom Midsona följer gällande lagstiftning och ingångna avtal samt koncernens principer, värderingar och styrdokument 

  • Midsona stödjer och arbetar efter internationella konventioner gällande mänskliga rättigheter och det är viktigt för oss att säkerställa att vi inte på något sätt bryter mot någon mänsklig rättighet
  • Vi skall kartlägga, godkänna och följa upp våra leverantörer i enlighet med Midsonas Supplier Code of Conduct vad gäller deras vilja och kapacitet att respektera de mänskliga rättigheterna
  • Vi avstår från varje form av kränkning eller diskriminering, till exempel vad gäller kön, etniskt ursprung, ålder, rörelsehinder, religion, sexuell läggning, erfarenhet, livsstil, utbildning, värderingar eller familjesituation. Vi ska vara ett inkluderande, ansvarsfullt och rättvist företag

AGENDA 2030

Med Midsonas arbete för att verka för mänskliga rättigheter stöttar vi två av de globala målen för hållbar utveckling:

Mål nr 5.jpg Verka för en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället
Mål nr 8 100x100.jpg Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

MIDSONAS SUPPLIER CODE OF CONDUCT

Supplier Code of Conduct specificerar de minimikrav Midsona AB och Midsona AB: s dotterbolag lägger på sina leverantörer och dess underleverantörer i syfte att säkerställa ett ansvarsfullt och respektfullt uppförande.


UN GLOBAL COMPACT

Midsona stödjer sedan 2011 the UN Global Compact Initiative och presenterar vårt arbete och våra framsteg genom att årligen publicera Communication of Progress på deras hemsida

logo-global-compact-liten.jpg