Vi vill driva Midsona på sunt och hållbart sätt. Därför är vi måna om att alltid agera i linje med våra värderingar och alltid motverka alla sorters korruption och oegentligheter.

  • All kommunikation ska ske i enlighet med gällande lagstiftning och Midsonas Code of Conduct samt övriga styrdokument.
  • Midsonas medarbetare förväntas agera på ett etiskt sätt i sin relation med koncernens intressenter och ingen korruption accepteras.

VISSELBLÅSARTJÄNST

Midsonas visselblåsartjänst är till för anställda som har farhågor beträffande uppträdande som strider mot koncernens värderingar och styrdokument. Vår visselblåsarpolicy uppmanar våra anställda att i första hand ta upp ärendet med sin närmsta chef. För det fall den anställde inte upplever att det är möjligt att hantera ärendet via sin chef eller via HR-avdelningen, finns visselblåsartjänsten som är helt konfidentiell. Det går att anmäla ett ärende anonymt.

AGENDA 2030

Med Midsonas arbete för att motverka korruption och oegentligheter stöttar vi ett av de globala målen för hållbar utveckling:

Mål nr 16.jpg Verka för att bekämpa korruption och mutor