Extra Bolagsstämma hölls i november 2022

Aktieägarna i Midsona AB kallades till extra bolagsstämma torsdagen den 24 november 2022.

Information om poströstning

Styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägarna kan därmed endast att välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning på något av följande sätt:

  1. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Midsona AB, ”extrastämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast den 23 november 2022.
  1. Aktieägare kan även senast den 23 november 2022 avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclears webbplats, https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

 

För ytterligare information se kallelsen.

PRESSMEDDELANDEN

Pressmeddelande Kallelse

DOKUMENT

Kallelse Extra bolagsstämma 

Fullmakt

Formulär för poströstning

Styrelsens fullständiga förslag

Bolagsordning

Styrelsens redogörelse

Revisorns yttrande 

PROTOKOLL OCH BILAGOR

Midsona AB Stämmoprotokoll_EGM nov 2022.pdf

Bilaga 1 - Kallelse EGM nov 22.pdf

Bilaga 2 - Poströstningsformulär.pdf

Bilaga 3 - Slutredovisning poströster.pdf

Bilaga 5 - Styrelsens förslag samt beslut.pdf

Bilaga 6 - Bolagsordning.pdf